Last Updated:

Mar 24, 2010


  Textual Evidence


P75 (Papyrus 75)
Transcription


Excerpt from: Papyrus 75, John's Gospel, (c.250-300 A.D.)

page Index

P75 - Text of John:

page 01 1:1-16
page 02 1:16-33
page 03 1:33-48
page 04 1:48-2:12
page 05 2:12b-3:3a
page 06 3:3b-19a
page 07 3:19b-34a
page 08 3:34b-4:14a
page 09 4:14b-30
page 10 4:31-46a
page 11 4:46b-5:9a
page 12 5:9b-23
page 13 5:23-37
page 14 5:37-6:7
page 15 6:7-22
page 16 6:22-38
page 17 6:38-54
page 18 6:54-71
page 19 6:71-7:17
page 20 7:17-32
page 21 7:32-49
page 22 7:49-8:22
page 23 8:22-38
page 24 8:38-52
page 25 8:52-9:8
page 26 9:8-22
page 27 9:22-40
page 28 9:40-10:14
page 29 10:14-29
page 30 10:29-11:2
page 31 11:2-19
page 32 11:19-33
page 33 11:33-48
page 34 11:48-12:3
page 35 12:3-19
page 36 12:19-33
page 37 12:33-37
page 38 12:37-13:10
page 39 14:8-25
page 40 14:26-31,15:1-10


Return to Top

Papyrus 75

John's Gospel (text)

Taken from:

Headings/formatting may have been added for clarity and navigation purposes.

Papyrus 75

John's Gospel (text)


John: Inscription (title)

Inscription: ευαγγελιον κατα ιωανην(1) Jn.1:1-16 photo

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θν̅ και θς̅ ην ο λογος· 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θν̅ 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν· ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των αν̅ων 5 και το φως εν τη σκοτεια φαινει και η σκοτεια αυτο ου κατελαβεν· 6 εγενετο ανθρωπος απεσταλμενος παρα θυ̅ ονομα αυτω ιωανης· 7 ουτος ηλθεν εις μαρτυριον ινα μαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες πιστευσωσιν δι αυτου· 8 ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος· 9 ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα αν̅ον ερχομενον εις τον κοσμον 10 εν τω κοσμω ην και ο κοσμος δι αυτου εγενετο και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω· 11 εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον· 12 οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θυ̅ γενεσθαι τοις πιστευουσιν εις το ονομα αυτου· 13 οι ουκ εξ αιματων ουδε εκ θεληματος σαρκος ουδε εκ θεληματος ανδρος̣ αλλ εκ θυ̅ εγενηθησαν· 14 και ο λογος σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν και ε̣θεασαμεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως μονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας 15 ιωανης μαρτυρει περι αυτου και κεκραγε λεγων· ουτος ην ον ειπον ο οπισω μου ερχομενος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην 16 οτι εκ του


(2) Jn.1:16-33 photo

π̣ληρωματος αυτου ημεις παντες ελαβομεν και χαριν αντι χαριτος· 17 οτι ο νομος δια μωυσεως εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιυ̅ χυ̅ εγενετο· 18 θν̅ ουδεις πωποτε εορακεν ο μονογενης θς̅ ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο 19 και αυτη εστιν η μαρτυρια του ιωανου οτε απεστειλεν οι ιουδαιοι εξ ιεροσολυμων ιερεις και λευειτας ινα ερωτησουσιν αυτον· συ τις ει· 20 και ωμολογησεν και ουκ ηρνησατο και ωμολογησεν οτι εγω ουκ 21 και ηρωτησαν αυτον τι ουν σο ηλειας ει· και λεγει ουκ ειμι ο προφητης ει συ και απεκριθη ου· 22 ειπαν ουν αυτω συ τις ει ινα αποκρισιν δωμεν τοις πεμψασιν ημας τι λεγεις περι σεαυτου 23 εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερημω ευθυνατε την ο̣δον κυ̅ καθως ειπεν ησαιας ο προφητης 24 και απεσταλμενοι ησαν εκ των φαρισαιων 25 και ηρωτησαν αυτον και ειπαν αυτω τι ουν βαπτιζεις ει συ ουκ ει ο χς̅· ουδε ηλειας· ουδε ο προφητης· 26 απεκριθη αυτοις ο ιωανης εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων ιστηκει ον υμεις ουκ οιδατε 27 ο οπισ̣ω μου ερχομενος ου ουκ ειμι ικανος ινα λυσω αυτου τον ιμαντα του υποδηματος· 28 ταυτα εν βηθανια εγενετο περαν του ιορδανου οπου ην ο ιωαννης βαπτιζων· 29 τη επαυριον βλεπε̣ι τον ιν̅ ερχομενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αμνος του θυ̅ ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου· 30 ουτος εστιν υπερ ου εγω ειπον οπισω μου ερχεται ανηρ ος εμπροσθεν μου γεγονεν οτι πρωτος μου ην· 31 καγω ο̣υκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω̣ ιη̅λ· δια τουτο ηλθον εγω εν υδατι βαπτιζων· 32 και εμαρτυρησεν ιωαννη̣ς λεγων οτι τεθεαμαι το πν̅α καταβαινον ως περιστεραν εξ ουρανου και εμεινεν επ αυτον· 33 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεμψας με βαπτιζειν εν υδατι εκεινος μοι ειπεν· εφ ον αν ιδης το πν̅α


(3) Jn.1:33-48 photo

[κ]α̣ταβαινον και μενο̣ν επ̣ αυτον ουτος εστιν ο βαπτιζων εν πν̅ι αγιω· T 34 καγω εορακα και μεμαρτυρηκα οτι ουτος εστιν ο υς̅ του [4-5] 35 τη επαυριον ειστηχ̣ει ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου β̅ 36 και εμβλεψας τω ιυ̅ περιπατουντι λεγει· ιδε ο αμνος του θυ̅· 37 και ηκουσαν οι δυο αυτου μαθηται λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιυ̅· 38 στραφεις δε ο ις̅ και θεασαμενος αυτους ακολουθουντας. λεγει αυτοις τι ζητειτε· οι δε ειπαν αυτω ραββει· ο λεγεται μεθερμηνευομενον διδασκαλε που μενεις· 39 λεγει αυτοις ερχεσθε και οψεσθε· ηλθαν ουν και ειδαν που μενει και παρ αυτω εμειναν την ημεραν εκεινην. ωρα ην ως δεκατη· 40 ην ανδρεας ο αδελφος σιμωνος πετρος εις εκ των δυο των ακουσαντων παρα ιωαννου και ηκολουθ̣ησαντων αυτω 41 ευρισκει ουτος πρωτον τον αδελφον τον ιδιον σιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν τον μεσσιαν ο εστιν μεθερμηνευομενον χς̅· 42 ηγαγεν αυτον προς τον ιν̅· εμβλεψας δε αυτω ο ις̅ ειπεν συ ει σιμων ο υιος ιωαννου συ κληθηση κηφας ο ερμηνευεται πετρος· 43 τη επαυριον ηθελησεν εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτ̣ω̣ ο̣ ις̅ ακολουθει μοι· 44 ην δε ο φι̣λιππος απο βηδσαιδα εκ της πολε̣ω̣ς̣ ανδρεου και πετρου 45 ευρισκει φιλ[ιπ]πος τον ναθαναηλ· και λεγε̣ι̣ αυτω̣ ο̣ν̣ εγραψεν μωυσης εν τω νομω και οι πρ̣ο̣φ̣η̣τ̣α̣ι̣ ευρηκαμεν· ιν̅ υιον του ιωσ̣η̣φ̣ τ̣ο̣ν απο ναζαρεθ̣ 46 και ειπεν̣ α̣υτ̣[ω] ναθ̣αναηλ· εκ ναζαρεθ δυναται τι α̣γ̣α̣θ̣ο̣ν ειναι λεγει αυτω [ο] φιλιππος ερχου̣ κ̣α̣ι̣ ιδε 47 ιδεν ο ις̅ τον̣ ναθαναηλ ερ̣χομενον προς αυτον και λεγει περι αυτο̣υ ιδ̣ε αληθως ισραηλειτης εν ω δ̣[ο]λ̣ος̣ ο̣υκ̣ εστιν· 48 λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν με γεινωσκεις απεκριθη ις̣̅ και ειπεν αυτω πρ̣ο̣ το̣υ̣ σε φιλ̣ι̣π̣πον φωνη̣σαι


(4) Jn.1:48-2:12a photo

[ο]ντα υπο την συκην ειδον σε· 49 απεκριθ̣η̣ α̣υτω ναθαναηλ· ραββει συ ει ο υιος του θυ̅ συ βασιλευς ει του ιη̅λ· 50 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτω οτι ειπον σοι οτι ειδον σε υποκατω της συκης πιστευεις μειζων τουτων οψη· 51 και λεγει αυτω· αμην αμην λεγω υμ̣ιν οψεσθε τον ουρανον ανεωγοτα και τους αγγελους του θυ̅ αναβαινοντας και καταβαινοντας επι τον υιον του αν̅ου· 1 και τη ημερα τη τριτη γαμος εγενετο εν τη κανα της γαλιλαιας και ην η μητηρ του ιυ̅ εκει· 2 εκληθη δε και ο ις̅ και οι μαθηται αυτου εις τον γαμον 3 και υστερησαντος οινου. λεγει η μητηρ του ιυ̅ προς αυτ̣ον οινον ουκ εχουσιν· 4 λεγει αυτη ο ις̅ τ̣ι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μ̣ου· 5 λεγει η μητηρ αυτου τοις διακον̣ο̣ις ο τι εαν λεγη υμιν ποιησατε· 6 ησαν δ̣ε̣ ε̣κει λιθιναι υδριαι εξ κατα τον καθαρ̣ισμον των ιδαιων κειμεναι χωρησαι ανα μητρας β̅ η γ̅ 7 λεγει αυτοις ο̣ ι̣ς̣̅· γεμισατε τας υδριας υδατος και εγ̣ε̣μισαν αυτας εως ανω· 8 και λεγει αυτοις αντλησατε νυν και φερετε τω αρχι[τρ]ι̣κ̣λεινω· οι δε ηνεγκ̣α̣ν· 9 ως δε εγευ[σ]α̣τ̣ο̣ ο αρχιτρικλεινος το̣ υ̣δωρ οινον γ̣ε̣γ̣ενημενον και ουκ̣ η̣δει ποθεν [ε]σ̣τ̣ιν οι δε διακονοι ηδει[σ]α̣ν οι ηντλη[κοτ]ε̣ς το υδω̣ρ· φων̣ε̣ι̣ τον̣ ν̣υμφιο̣ν [ο] α̣ρ̣χ̣ι̣τρικλε̣[ι]ν̣ος 10 κ̣αι λεγε̣ι̣ αυτω πας [αν̅]ο̣ς̣ τον κα̣[λο]ν̣ [ο]ιν̣ον π̣ρ̣ω̣τον τιθησιν και οταν̣ μ̣ε̣θ̣υ̣σ̣θ̣ω̣σι̣ν̣ τον ελασσω̣ σ̣υ τετη̣ρ̣[ηκας] [το]ν [καλο]ν̣ οινον ε̣ω̣ς̣ α̣ρτι· 11 τ[α]υ̣τ̣η̣ν̣ επ̣[οιησ]ε̣ν αρχην τ̣ων σημε̣ι̣ω̣ν̣ [ο] [ις̅] εν̣ κ̣α̣ν̣α της γαλιλαιας και ε̣φ̣α̣ν̣ε̣ρω[σ]ε̣ν̣ τ̣ην δοξαν αυτου και επ̣ι̣σ̣τ̣[ε]υ̣σ̣α̣ν̣ ε̣ι̣ς̣ αυτον οι μαθητ̣α̣ι αυτ̣[ου] 12 μ[ε]τ̣α το̣υ̣το κατεβη ε̣ι̣ς̣ κ̣α̣φ̣α̣ρ̣ναο̣[υμ] αυ̣τ̣ο̣ς̣ κ̣αι η μητηρ α̣υ̣τ̣ου κ̣αι οι [αδ]ε̣λφοι κ̣αι οι μαθηται α̣υ̣τ̣[ο]υ̣ κ̣α̣ι ε̣κ̣ε̣ι̣ ε̣μ̣ει̣ναν ου̣ πο̣λλας η


(5) Jn. 2:12b-3:3a photo

μ̣ερας· 13 και εγγυς ην το πασχα των ιουδαιων· και ανεβη ο ις̅ εις ιεροσολυμα· 14 και ευρεν εν τω ιερω τους πωλουντας τας βοας και προβατα και περιστερας· και τους κερματιστας καθημενους· 15 και ποιησας ως φραγελλιον εκ σχοινιων παντας εξεβαλεν εκ του ιερου· τα τε προβατα και τους βοας και των κολλυβιστων εξεχεεν τα κερματα· και τας τραπεζας ανεστρεψεν· 16 και τοις τας περιστερας πωλουσιν ειπεν· αρατε ταυτα εντευθεν μη ποιειτε τον οικον του πρ̅ος μου οικου εμποριου· 17 εμνησθησαν οι μαθηται αυτου οτι γεγραμμενον εστιν οτι ο ζηλο̣ς του οικου σου καταφαγεται με· 18 απεκριθησαν ουν οι ιουδαιοι και ειπαν αυτω τι σημειον δεικνυεις οτι ταυτα ποιεις· 19 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτοις λυσατε τον ναον τουτον. και εν τρισιν ημεραις εγερω αυτον· 20 ειπαν ουν οι ιουδαιοι μ̅ και εξ ετεσιν οικοδομηθη ο ναος ουτος και σοι εν τρισιν ημεραις εγερεις αυτον· 21 εκεινος δε ελεγεν περι του ναου του σωματος αυτου 22 οτε ουν ηγερθη εκ νεκρων εμνησθησαν οι μαθηται αυτου οτι τουτο ελεγεν και επιστευσαν τη γραφη και τω λογω ο̣ν̣ ε̣ι̣πε̣ν ο ις̅· 23 ως δε ην εν τοις ιεροσ̣ολυμοις̣ ε̣ν τω πασχα εν τη εορτη̣ πολλοι ε̣πιστε̣υσαν εις το ονομα αυτου θε̣ω̣ρουν̣τες αυτου τα σημεια α εποιει 24 α̣υτ̣ο̣ς̣ [δ]ε̣ ις̅ ουκ επιστευεν αυτοις δια το α̣υτ̣ο̣ν̣ γ̣ει̣νωσκειν παντας 25 και οτι ου χρ̣ειαν ε̣ι̣χεν ινα τις μαρτυρηση περ̣ι̣ τ̣ο̣υ̣ α̣ν̣̅ο̣υ̣ αυτος γαρ εγεινωσκεν τι ην εν τω αν̅ω 1 ην δε̣ αν̅ο̣ς εκ των φαρισαιων νεικο̣δημος ο̣ν̣ο̣μα αυτω αρχων των ιουδαιων 2 ουτος ηλθεν πρ[ο]ς̣ αυτον νυκτος και ειπεν αυτω ραββει· οιδαμεν οτι απο θυ̅ εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ δυναται ταυτ̣α τα σημεια α ποιειν α συ ποιεις εαν μη η ο θς̅ μετ αυτο̣υ· 3 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτω· αμην αμην λεγω σοι.


(6) Jn.3:3b-19a photo

εαν μη τις γεννηθην ανωθεν ου δυναται ιδειν την βασιλειαν του θυ̅· 4 λεγει προς αυτον νικοδημος· πως δυναται αν̅ος γεννηθηναι γερων ων· μη δυναται εις την κοιλιαν της μητρος αυτου δευτερον εισελθειν και γεννηθηναι. 5 απεκριθη ις̅· αμην αμην λεγω σοι εαν μη τις γεννηθη εξ υδατος και πν̅ς ου δυναται εισελθειν εις την βασιλειαν του θυ̅· 6 το γεγεννημενον εκ της σαρκος σαρξ εστιν και το γεγεννημενον εκ του πν̅ς πν̅α εστιν· 7 μη θαυμασης οτι ειπον σοι δει υμας γεννηθηναι ανωθεν· 8 το πν̅α οπου θελει πν̅ει και την φωνην αυτου ακουεις αλλ ουκ οιδες ποθεν ερχεται και που υπαγει· ουτως εστιν πας ο γεγεννημενος εκ του πν̅ς· 9 απεκριθη νικοδημος και ειπεν αυτω πως δυναται ταυτα γενεσθαι· 10 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτω· συ ει ο διδασκαλος του ιη̅λ και ταυτα ου γεινωσκεις· 11 αμην αμην λεγω σοι οτι ο οιδαμεν λαλουμεν και ο εορακαμεν μαρτυρουμεν και την μαρτυριαν ημων ου λαμβανετε 12 ει τα επιγεια ειπον υμιν και ου πιστευετε πως εαν ειπω υμιν τα επουρανια πιστευετε· 13 και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο υς̅ του αν̅ου· 14 και καθως μωυσης υψωσεν τον οφιν εν τη ερημω ουτως υψωθηναι δει τον υιον του αν̅ου· 15 ινα πας ο πιστευων εν αυτω εχη ζωην αιωνιον· 16 ουτως γαρ ηγαπησεν ο θς̅ τον κοσμον ωστε τον υιον τον μονογενη εδωκεν ινα πας ο πιστευων επ αυτον μη αποληται· αλλ εχη ζωην αιωνιον· 17 ου γαρ απεστειλεν ο θς̅ τον υιον εις τον κοσμον ινα κρινη τον κοσμον· αλλ ινα σωθη ο κοσμος δι αυτου· 18 ο πιστευων εις αυτον ου κρινεται· ο δε μη πιστευων ηδη κεκριται οτι μη πεπιστευκεν εις το ονομα του μονογενους υυ̅ του θυ̅· 19 αυτη δε εστιν η κρισις οτι το φως


(7) Jn.3:19b-34a photo

[ε]λ̣η̣λυθεν εις τον κοσμον. και ηγαπησαν̣ [ο]ι αν̅οι μαλλον το σκοτος η το φως· ην γ̣αρ αυτων πονηρα τα εργα· 20 πας γαρ ο φαυλ̣α πρασσων μισει το φως και ουκ ερχεται προς το φως ινα μη ελεγχθη αυτου τα εργα· 21 ο δε ποιων την αληθειαν ερχεται προς το φως ινα φανερωθη αυτου τ̣α εργα οτι εν θω̅ εστιν ειργασμενα· 22 μ̣ετα ταυτα ηλθεν ο ις̅ και οι μαθηται αυτου εις την ιουδαιαν γην και εκει διετρειβεν μετ αυτων και εβαπτιζεν 23 ην δε και ιωαννης βαπτιζων εν αινων εγγυς του σαλειμ· οτι υδατα πολλα ην εκει· και παρεγινοντο και εβαπτιζοντο 24 ουπω γαρ ην βεβλημενος εις την φυλακην ο ιωαννης· 25 εγενετο ουν ζητησις εκ των μαθητων ιωαννου μετα ιουδαιου περι καθαρισμου 26 και ηλθαν προς τον ιωαννην και ειπαν αυτω ραββει ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον· 27 απεκριθη ιωανης και ειπεν ου δυναται ανθρωπος λαμβανει ουδε εν εαν μη η δεδομενον αυτω εκ του ουρανου· 28 αυτοι υμεις μαρτυρειτε οτι ειπον οτι ουκ ειμι εγω ο χς̅· αλλ οτι απεσταλμενος ειμι εμπροσθεν εκεινου· 29 ο εχων την νυμφην νυμφιος εστ̣ιν· ο δε φιλος του νυμφιου ο εστηκως και ακουων αυτου. χαρα χαιρει δια την φωνην του νυμφιου· αυτη ουν η χα̣ρα̣ η̣ ε̣μ̣η̣ πεπληρω̣τ̣αι· 30 εκεινον δει αυξανε̣[ιν] εμε δε ελαττουσθαι· 31 ο ανωθ̣εν ε̣ρ̣[χο]μενος επανω παντων ε̣στιν̣· ο̣ ων̣ εκ της γης εκ της γης εσ̣τιν και εκ τ̣ης̣ γης λαλει ο εκ του ουρανου ερχομε̣ν̣ο̣ς̣ 32 ο εωρακεν και ηκουσεν το̣υτ̣ο̣ μα̣ρτυ̣ρει και την μαρτυριαν αυτο̣υ̣ ο̣υ̣δ̣ε̣[ις] λα̣μβανει· 33 ο λαβων αυτου τ̣η̣ν μα̣ρ̣τυριαν εσφραγισεν οτι ο θς̅ αληθης εστιν 34 ον γαρ απε̣στειλεν ο θς̅ τα ρηματα του θυ̅ λαλει ου γαρ εκ μετρου


(8) Jn.3:34b-4:14a photo

δ̣ιδωσι το πν̅α 35 ο πατηρ αγαπα τον υιον· και παντα δεδωκεν εν τη χειρι αυτου 36 ο πιστευων εις τον υν̅ εχει ζωην αιωνιον ο δε απειθων τω υιω ουκ οψεται ζωην αλλ η οργη του θυ̅ μενει επ αυτον· 1 ως ουν εγνω ο κς̅ οτι ηκουσαν οι φαρισαιοι οτι ις̅ πλειονας μαθητας ποιει και βαπτιζει η ιωαννης. 2 καιτοιγε ις̅ αυτος ουκ εβαπτιζεν αλλ οι μαθηται αυτου· 3 αφηκεν την ιουδαιαν και απηλθεν παλιν εις την γαλιλαιαν· 4 εδει δε αυτον διερχεσθαι δια της σαμαρειας 5 εερχεται T λεγομενην συχαρ· πλησιον του χωριου ο εδωκεν ιακωβ τω ιωσηφ τω υιω αυτου· 6 ην δε εκει πηγη του ιακωβ· ο ουν ις̅ κεκοπιακως εκ της οδοιποριας εκαθεζετο ουτως επι τη πηγη ωρα ην ως εκτη· 7 ερχεται γυνη εκ της σαμαρειας αντλησαι υδωρ· λεγει αυτη ο ις̅ δος μοι πειν 8 οι γαρ μαθηται αυτου απεληλυθεισαν εις την πολιν ινα τροφας αγορασωσιν· 9 λεγει ουν αυτω η γυνη η σαμαρειτις πως συ ιουδαιος ων παρ εμου πειν αιτεις γυναικος ουσης σαμαρειτιδος ου γαρ συνχρωνται ιουδαιοι σαμαρειταις· 10 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτη ει ηδεις την δωρεαν του θυ̅ και τις εστιν ο λεγων σοι δος μο̣ι πειν συ αν ητησας αυτον και εδωκεν αν σοι υδωρ ζων· 11 λεγει αυτω κε̅ ουτε αντλημα εχεις και το φρεαρ εστιν βαθυ· ποθεν ουν εχεις το υδωρ το ζων· 12 μη συ μειζων ει του πατρος ημων ιακωβ· ος δεδωκεν ημιν το φρεαρ και αυτος εξ αυτου επιεν και οι υιοι αυτου και τα θρεμματα αυτου· 13 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτη πως ο πεινων εκ του υδατος τουτου διψησει παλιν 14 ος δ αν πιη εκ του υδατος ου εγω δω


(9) Jn.4:14b-30 photo

[σω] αυτω ου μη διψησει εις τον αιωνα̣ α̣λλο το υδωρ ο δωσω αυτω γενησεται εν αυτω πηγη υδατος αλλομενου εις ζωην αιωνιον· 15 λεγει προς αυτον η γυνη κε̅ δος μοι τουτο το υδωρ ινα μη διψω μηδε διερχομαι ενθαδε αντλειν· 16 λεγει αυτη υπαγε φωνησον τον ανδρα σου και ελθε ενθαδε· 17 απεκριθ̣η η γυνη και λεγει αυτω ουκ εχω ανδρα· λ̣εγει αυτη ο ις̅· καλως ειπας οτι ανδρα [ο]υκ εχω 18 ε̅ γαρ ανδρας εσχες και νυν ον ε̣χεις ουκ εστιν σου ανηρ τουτο αληθες ειπας· 19 λεγει αυτω η γυνη· κε̅ θεωρω οτι προφητης ει συ· 20 οι πατερες ημων εν τω ορει τουτω προσεκυνησαν· και υμεις λεγετε οτι εν ιεροσολυμοις εστιν ο τοπος οπου προσκυνειν δει· 21 λεγει αυτη ο ις̅· πιστευε μοι γυναι οτι ερχεται· ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροσολυμοις προσκυνησετε τω πρ̅ι· 22 υμεις προσκυνειτε ο ουκ οιδατε ημεις προσκυνουμεν ο οιδαμεν· οτ̣ι η σωτηρια εκ των ιουδαιων εστιν· 23 αλλα ερχεται ωρα και νυν εστιν οτε οι αληθινοι προσκυνηται προσκυνησουσι τω πρ̅ι εν πν̅ι και αληθεια· και γαρ ο πρ̅ τοιουτους ζητει τους προσκυνουντας αυτον· 24 πν̅α ο θς̅ και τους προσκυνουντας αυτον εν πν̅ι και αληθεια δει προσκυνειν· 25 λεγει αυτω η γυνη οιδα οτι μεσσειας ερχεται ο λεγομενος χς̅ οταν ελθη εκεινος αναγγελει ημιν απαντα· 26 λεγει αυτη ο ις̅ εγω ειμι ο λαλων σοι· 27 και επι τουτω η̣λθον οι μαθηται αυτου και ε̣θαυμαζον οτι μετα γυναικος ελαλει· ουδεις μεντοι ειπειν τι ζητεις η τι λαλεις μετ αυτη̣ς· 28 αφηκεν ουν την υδριαν αυτης η γυνη και απηλθεν εις την πολιν και λεγει τοις αν̅οις· 29 δευτε ιδετε αν̅ον. ος ειπεν μοι παντα οσα εποιησα· μητι ουτος εστιν ο χς̅ 30 εξηλθον εκ της πολεως και ηρχοντο προς αυτον·


(10) Jn.4:31-46a photo

31 [ε]ν δε τω μεταξυ ηρωτων αυτον οι μαθηται λεγοντες ραββει φαγε 32 ο δε ειπεν αυτοις εγω βρωσιν εχω φαγειν ην υμεις ουκ οιδατε 33 ελεγον ουν οι μαθηται προς αλληλους μη τις ηνεγκεν αυτω φαγειν 34 λεγει αυτοις ο ις̅· εμον βρωμα εστιν ινα ποιησω το θελημα του πεμψαντος με και τελειωσω αυτου το εργον· 35 ουχ υμεις λεγετε οτι τετραμηνος εστιν και ο θερισμος ερχεται. ιδου λεγω υμιν απαρατε τους οφθαλμους υμων και θεασασθε τας χωρας οτι λευκαι εισιν προς θερισμον ηδη· 36 ο θεριζων μισθον λαμβανει και συναγει καρπον εις ζωην αιωνιον ινα ο σπ̣ειρων ομου χαιρων και ο θεριζων· 37 38 εγω απεστειλα υμας θεριζειν ο ουχ υμεις κεκοπιακατε· αλλοι κεκοπιακο̣σιν και υμεις εις τον κοπον αυτων εισεληλυθατε· 39 εκ δε της πολεως εκεινης πολλοι επιστευσαν εις αυτον των σαμαρειτων δια τον λογον της γυναικος μαρτυρουσης οτι ειπεν μοι παντα α εποιησα· 40 ως ουν ηλθον προς αυτον οι σαμαρειται ηρωτων αυτον μεινα̣ι παρ αυτοις και εμεινεν εκει β̅ ημερας· 41 και πολλω πλειον επιστευσαν δια τον λογον αυτου 42 τη τε γυναικι ειπαν ελεγον οτι ουκετι δια την λαλιαν σου πιστευομεν· αυτοι γαρ ακηκοαμεν και οιδαμεν οτι ουτος εστιν αληθως ο σωτηρ του κοσμου· 43 μετα δε τας β̅ ημερας εξηλθεν εκειθεν εις την γαλιλαιαν 44 αυτος γαρ ις̅ εμαρτυρησεν οτι προφητης εν τη ιδια πατριδι τιμην ουκ εχει· 45 οτε ουν ηλθεν εις την γαλιλαιαν εδεξαντο αυτον οι γαλιλαιοι παντα εωρακοτες οσ̣α εποιησεν εν ιεροσολυμοις εν τη εορτη· και αυτοι γαρ ηλθον εις την εορτην· 46 ηλθεν ουν παλιν εις την κανα της γαλιλαιας


(11) Jn.4:46b-5:9a photo

[οπ]ου εποιησεν το υδωρ οινον· και ην τ̣ις βασιλικος ου ο υιος ησθενει εν καφαρναουμ· 47 ουτος ακουσας οτι ιη̅ς ηκει εκ της ιουδαιας εις την γαλιλαιαν· απηλθεν και ηρωτα ινα καταβη και ιαση αυτου τον υιον· ημελλεν γαρ αποθνησκειν· 48 ειπεν ουν ο ις̅ προς αυτον εαν μη σημεια και τερατα ιδητε ου μη πιστευσητε 49 λεγει προς αυτον ο βασιλικος κε̅ καταβηθι πριν αποθανειν το παιδιον μου· 50 λεγει αυτω ο ις̅ πορευου ο υιος σου ζη· επιστευσεν ο αν̅ος τω λογω ον ειπεν ο ις̅ και επορευετο· 51 ηδη δε αυτου καταβαινοντος οι δουλοι αυτου υπηντησαν αυτω λεγοντες οτι ο παις αυτου ζη· 52 επυθετο ουν την ωραν εκεινην εν η κοψοτερον εσχεν ειπον ουν αυτω οτι εχθες ωραν εβδομην αφηκεν αυτον ο πυρετος· 53 εγνω ουν ο πατηρ οτι εκεινη τη ωρα εν η ειπεν αυτω ο ις̅ ο υιος σου ζη· και επιστευσεν αυτος και η οικια αυτου ολη· 54 τουτο δε παλιν εποιησεν δευτερον σημειον ο ις̅ ελθων εκ της ιουδαιας εις την γαλιλαιαν· 1 μετα ταυτα ην εορτη των ιουδαιων και ανεβη ις̅ εις ιεροσολυμα 2 εστιν δε εν τοις ιεροσολυμοις επι τη προβατικη κολυμβηθρα η επιλεγομενη εβραιστι βηθσαιδα ε̅ στοας εχουσα 3 εν ταυταις κατεκειτο πληθος των ασθενουντων τυφλων χωλων ξηρων· 5 ην δε τις αν̅ος εκει λη̅ T εχων εν τη ασθενεια αυτου 6 τουτον ιδων ο ις̅ κατακειμενον και γνους οτι πολλυν χρονον ηδη εχει λεγει αυτω θελεις υγιης γενεσθαι. 7 απεκριθη αυτω ο ασθενων· κε̅ αν̅ον ουκ εχω ινα οταν ταρα̣χθη τ̣ο υδωρ βαλη με εις την κολυμβηθραν εν ω δε ερχομαι εγω αλλος προ εμου καταβαινει· 8 λεγει αυτω ο ις̅ εγειρε αρον τον κραββατον σου και περιπατει· 9 και ευθεως εγενετο υγιης ο ανθρωπος


(12) Jn.5:9-23 photo

[κ]α̣ι ηρεν τον̣ κραββατον αυτου και̣ π̣εριεπατει· ην δε σαββατον εν εκεινη τη ημερα· 10 ελεγον ουν οι ιουδαιοι τω τεθεραπευμενω· σαββατον εστιν και ουκ εξεστιν σοι αραι τον κραβαττον σου· 11 ος δε απεκριθη αυτοις ο ποιησας με υγιη εκεινος μοι ειπεν αρον τον κραβαττον σοι και περιπατει· 12 ηρωτησαν ουν τις εστιν ο αν̅ος ο ειπων σοι αρον και περιπατει 13 ο δε ιαθεις ουκ ηδει τις εστιν· ο δε ις̅ εξενευσεν οχλου οντος εν τω τοπω· 14 μετα ταυτα ευρισκει αυτον ο ις̅ εν τω ιερω και ειπεν αυτω ιδε υγιης γεγονας μηκετι αμαρτανε ινα μη χειρον σοι τι γενηται· 15 απηλθεν ο ανθ̣ρωπος και ανηγγειλεν το̣ις ιουδαιους οτι ις̅ εστιν ο ποιησας αυτον υγιη· 16 και δια τουτο εδιωκον οι ιουδαιοι τον ιν̅ οτι ταυτα εποιησεν εν σαββατω 17 ο δε απεκρινατο αυτοις ο πατηρ μου εως αρτι εργαζεται καγω εργαζομαι 18 δια τουτο ουν μαλλον εζητουν αυτον οι ιουδαιοι αποκτειναι οτι ου μονον ελυε το σαββατον αλλα και πατερα ιδιον ελεγεν τον θν̅ ισον εαυτον ποιων τω θω̅· 19 απεκρινατο ουν και ελεγεν αυτοις αμην αμην λεγω υμιν ου δυναται ο υιος ποιειν αφ αυτου ουδεν εαν μη τι βλεπη τον πατερα ποιουντα α γαρ αν εκεινος ποιη ταυτα και ο υς̅ ομοιως ποιει· 20 ο γαρ πατηρ φιλει τον υιον κ̣αι παντα δικνυσιν αυτω α αυτος ποιει· και μειζονα τουτων δειξει αυτω εργα ινα υμεις θαυμασητε̣ 21 ωσπερ γαρ ο πατηρ εγειρει τους̣ νεκρους και ζωοποι̣ει ουτως και ο υιος ους θελει ζωοποιει· 22 ουδε γαρ ο πατηρ κρεινει ουδενα αλλα την κρισιν πασαν τεδωκεν τω υιω 23 ινα παντες τιμωσιν τον υιον καθως τιμω


(13) Jn.5:23-37

[σιν] [τον] [π]α̣τερα· ο μη̣ τιμων [τον] [υιον] [ου] [τιμα] [τον] π̣α̣τ̣ε̣ρ̣[α] τον πεμ[ψαντα] [αυτον] 24 [α]μ̣ην αμην λεγω υ̣μιν οτ̣[ι] [ο] τον [λογον] μ̣ου ακουων και̣ πιστευω̣ν̣ τω [πεμψ]α̣ντι με εχει ζωην αιων̣[ι]ον [και] [εις] [κ]ρ̣ι̣σ̣ι̣ν̣ [ου]κ̣ ε̣ρ̣χ̣ε̣τ̣αι αλλα μ[ε]τ̣αβ[εβηκεν] [ε]κ του θανατου ε̣ις την ζωην̣ 25 [αμην] [α]μην λεγω υ̣μ̣ιν οτι ερχεται και νυ̣[ν] [εσ]τιν ο̣τε [ο]ι ν̣εκρο̣ι ακουσουσιν της [φωνης] τ̣ο̣υ υιο̣υ̣ του θυ̅ και οι ακουσαν[τες] [ζησ]ουσιν· 26 ωσπερ γαρ ο πατ̣ηρ εχει [ζω]η̣ν εν εαυτω ουτως και τω υ̣ιω εδω[κεν] ζ̣ωην εχειν εν εαυτω· 27 και εξο̣υ̣σιαν [εδ]ωκεν α[υ]τ̣ω κρισιν ποιειν ο̣[τι] υιος αν̅ου εστι̣ν̣· 28 μη θαυμαζ[ετε] [του]το οτι ερχεται ωρα εν η παντες̣ [οι] [εν] τοις μνημειοις ακουσουσιν τη̣[ς] [φω]ν̣ης αυτου 29 και εκπορευσοντα[ι] [οι] [τα] αγαθα ποιησαντες εις αν̣α̣[στασιν] [ζωης] οι δε τα φαυ̣λ̣α πραξαντες̣ [εις] [αναστασιν] κρισεω̣[ς] 30 ου δυναμαι εγω ποι̣ε̣[ιν] [απ] [εμ]αυτου ουδεν· καθως ακουω κ̣ρι[νω] κ̣α̣ι η κρι̣[σ]ις η̣ ε̣μη̣ [δικαια] [εσ]τ̣ιν· [οτι] [ου] [ζητω] [το] θ̣ελημα το εμον α̣[λ]λο τ̣[ο] [θε]λη[μα] [του] πεμψαντος με· 31 [εα]ν̣ ε̣[γω] [μαρ]τυ[ρω] [πε]ρ̣ι εμαυτου η μαρ[τυρια] [μου] [ουκ] [ε]στ[ιν] α̣λ̣η̣θ̣η̣ς· 32 αλ[λο]ς̣ ε[σ]τιν [ο] [μαρτυρων] [περ]ι εμου και οιδ̣α ο̣τι αλη̣[θης] [εστιν] [η] [μ]α̣ρτυρια ην μαρτυρε̣[ι] [περι] [εμου] 33 υμε̣ι̣[ς] απ̣[εσταλκατε] [προς] [ιωαννην] και μ̣[εμαρτυρηκεν] [τη] [αληθεια] 34 [εγω] δε̣ [ο]υ̣ π̣α̣[ρα] [αν̅ου] [λαμβανω] [την] [μαρ]τυριαν· α[λλα] [ταυτα] [λεγ]ω̣ ινα υμεις σωθητε 35 [εκεινος] [ην] [ο] [λ]υ̣χ̣νος ο καιομ̣ε̣ν̣ος κα̣[ι] [φαινων] [υμεις] [δε] [ηθε]λ̣ησα[τε] α̣γαλλ[ιαθηναι] [προς] [ωραν] [εν] [τω] [φω]τ̣ι̣ α[υτου] 36 [εγω] [δε] [εχω] [την] [μαρτυριαν] μ̣[ειζω] [του] [ι]ω̣α̣ν̣[νου] [τα] [γαρ] [ε]ρ̣[γα] [α] [δεδωκεν] [μοι] [ο] [πατηρ] [ινα] τ̣ε̣[λειωσω] [αυτα] [αυτα] τ̣α εργ̣[α] [α] [π]οιω μ[αρτυρει] [περι] [εμου] [ο]τι ο πατηρ με απ̣ε̣[στ]αλ[κεν] 37 [και] [ο] [πε]μψας με πατηρ εκει[ν]ος μ[εμαρτυρη]κεν πε̣ρι [ε]μ̣ου


(14) Jn.5:37-6:7

[ουτε] [φων]η̣ν αυτου πωποτ̣[ε] [ακηκοατε] ου̣[τ]ε̣ ειδ̣[ο]ς αυτ̣ου εορ̣α̣κατ̣ε 38 [και] [το]ν̣ λο[γο]ν̣ αυτου ο̣υκ εχετε εν [υμιν] μεν̣[ο]ντα· οτι ον απεστειλεν [εκειν]ος τ̣[ο]υ̣τω υμει̣ς ου πιστευετε 39 [εραυν]ατε̣ τ̣ας γραφας οτι υμε̣ι̣[ς] δ̣ο̣κε̣ι̣[τε] [εν] αυταις ζωην αιωνιον εχειν [κ]αι εκειναι εισιν αι μαρτυρουσαι περι εμου 40 [κ]αι ου θελετε ελθ̣ειν̣ π̣ρ̣ος̣ μ̣ε ινα ζωην εχητε 41 δο̣ξ̣αν παρ̣[α] [α]ν̅ων̣ ο̣υ λαμβανω· 42 αλλα εγνωκα υμ̣[ας] [οτι] την αγ̣απην του θυ̅ ουκ εχετε εν εα[υ]τοις· 43 εγω εληλυθα εν [τ]ω̣ ονομ̣ατ̣ι̣ τ̣[ου] [π]ρ̣̅[ο]ς̣ μ̣ου· και ου λαμ[βα]ν̣ετε με [ε]α̣ν [αλλος] ε̣λθη εν τω ονοματι τω ιδιω [εκειν]ον λημψεσθε· 44 πως δυνασθε [υμει]ς̣ πιστευσαι δοξαν παρα αλλη[λων] [λα]μβανοντες· και την δοξαν [την] [παρα] [το]υ̣ μονου ου ζητειτε· 45 μη [δοκειτε] [οτι] εγω κατηγορ[η]σω υμιν [προς] τ̣ον πρ̅α εστιν ο κατη̣[γ]ορων [υμω]ν μω̣υσης εις̣ ον υμεις̣ ηλπι[κατε] 46 ει γα[ρ] [επιστε]υ̣[ε]τε̣ μωυ̣σ̣ει επι[στευ]ετ̣ε [α]ν̣ εμοι περι γαρ εμ[ου] [εκεινος] [εγ]ρ̣α̣[ψε]ν. 47 ει δε τοις εκειν̣[ου] [γρα]μ̣[μασιν] [ου] [π]ιστευετε πως τ̣[οις] [εμοι]ς̣ [ρημασιν] [π]ιστευε[τ]ε· 1 μετ̣α̣ τ̣α̣[υτ]α̣ [απηλθεν] [ο] [ις̅] περαν τ̣ης θαλασσης τη̣ς [γαλιλαιας] [τη]ς̣ τιβε̣ρ̣ιαδος· 2 ηκολουθ[ει] [δε] [αυτω] [οχλος] [πολυς] [οτ]ι̣ εθεωρ̣ω[ν] [τα] [σημεια] [α] [εποιει] [επι] [των] [ασθεν]ουν[τω]ν̣ 3 αν̣η̣[λθεν] [δε] [εις] [το] [ορος] [ις̅] [κα]ι̣ εκει εκ̣αθητ̣[ο] [μετα] [των] [μ]α̣θητων αυτου̣ 4 ην̣ [δε] [εγγυς] [το] [πα]σ̣χα η εορτη τω[ν] [ιουδαιων] 5 [επαρας] [ουν] τους οφθαλ̣μ̣ο̣[υς] [ο] [ις̅] [και] [θεασαμενος] [ο]τι πολ̣[υς] [οχλος] [ερχεται] [προς] [αυτον] λ̣εγει π̣[ρος] φ[ιλιππον] π̣[οθεν] [αγορασ]ω̣σι[ν] [αρ]τ̣[ους] [ιν]α̣ φα̣γ[ωσιν] [ουτοι] 6 [τουτο] [δε] [ελε]γε[ν] [π]ε̣ιραζ[ων] [αυτον] [αυτος] [γαρ] [η]δει τι εμελλ̣[εν] [ποιειν] 7 [απεκριθη] αυτω φιλιπ̣[πος] [διακοσι]ω̣ν̣ [δην]α̣ριων̣ αρτοι ου[κ] [αρκουσιν] [α]υ̣το[ις] [ι]να


(15) Jn.6:7-22

[εκ]α̣στος βραχυ λαβη· 8 λεγει αυτω̣ [εις] ε̣κ̣ [τω]ν̣ μαθητων αυτου ανδρεας̣ ο αδελ[φος] [σι]μ̣ωνος πετρου 9 εστιν παιδαριον ω̣δε [ος] [ε]χει ε̅ αρτους κριθινους και β̅ οψαρ̣ια· αλ̣[λα] ταυτα τι εστιν εις τοσουτους· 10 [ε]ιπεν [ο] ι̣ς̅ ποιησατε τους αν̅ους αναπε[σ]ε̣ι̣[ν] η̣[ν] δε χο̣ρ̣τ[ος] π̣ο̣λυ̣ς εν̣ [τω] τ̣οπω α̣νεπε̣σαν ουν ανδρες τον αριθμο̣ν̣ ω̣ς π̣εντα̣κισχειλιοι· 11 ελαβεν ουν τους [α]ρ̣τ̣ο̣υ̣ς ο ις̅ και ευχαριστησ̣α̣ς̣ δ̣[ι]ε̣δωκ̣εν τ̣οις ανακειμενο̣ις· ομοιω̣ς και [ε]κ̣ τω̣ν̣ οψαριων οσον ηθελον̣ 12 ως δ̣ε̣ [ενε]π̣[λη]σ̣θ̣ησαν λεγει τοις μαθη[ταις] [αυτ]ου συναγαγ̣ε̣[τε] [τα] [π]ε̣ρ̣ισ̣σε̣υ̣[οντ]α̣ κλα[σ]ματα ινα μη τι αποληται 13 συνηγαγον ο̣υν και εγεμισαν ιβ̣̅ κ̣ο̣φινους κλ̣ασματων εκ των ε̅ αρτων τ̣[ων] [κρ]ιθινων [α] ε̣περισσευσαν το̣ι̣ς̣ β̣[εβ]ρ̣[ωκο]σιν· 14 οι [ου]ν αν̣̅[οι] ιδ̣ο̣ν̣τ̣ε̣ς α εποιησεν [σ]ημεια ελεγον [ο]τι ουτος εστιν αληθως ο̣ π̣ροφητης ο ερχομενος εις τον κοσμον̣ 15 ις̅ ουν γνο̣υς οτι μελλουσιν ερχεσθαι και̣ α̣ρ̣[π]α̣ζ̣ειν̣ α̣υ̣τον ινα π[ο]ι̣ησωσιν βασ̣ιλεα· α̣νεχωρησεν παλι[ν] εις το [ο]ρ̣ο̣ς̣ α̣υ̣τος μονος 16 ως δε οψια ε̣γε̣νετο κ[ατεβ]η̣σ̣α̣ν οι μαθηται αυτου επι τη[ν] [θαλασσαν] 17 και εμβαντες εις πλοιον ηρχ[οντο] [πε]ραν της θαλασσης εις καφαρν̣[αουμ] [και] σκοτια ηδη εγεγονει̣ και ηδη̣ [ουπ]ω̣ προς αυτους εγεγον̣[ει] ο̣ ις̅ 18 η δ[ε] [θα]λ̣ασσα α̣νεμο̣υ̣ μεγαλου πνεοντος δ̣[ιηγειρ]ατ̣ο 19 εληλακοτε̣ς̣ ο̣υ̣[ν] ω̣ς σταδιου̣[ς] [κε̅] η λ̅ θεωρουσι τ[ον] [ιν̅] π̣ε̣ριπα̣του̣[ντα] [επι] την θαλασσ[αν] [και] [ε]γγυς του [πλοιου] [γει]νομενον̣ κ̣α̣[ι] [εφο]βηθησα[ν] 20 [ο] [δε] [λε]γει αυτοις εγω ε̣[ιμι] [μ]η φοβ[εισθε] 21 [ηθε]λον ουν λαβειν α[υ]τον̣ ε̣ις το πλ̣[οιον] και ευθε̣[ως] [εγεν]ετο̣ τ̣ο πλοιον̣ [επι] [τ]η̣[ς] [γης] [εις] [ην] [υπη]γον· 22 τ̣[η] [επαυριον] [ο] [ο]χ̣λος ο ε̣[στηκ]ω̣[ς] [περαν] [της] [θαλασση]ς· ειδο[ν] [οτι] π̣λοι[αριον] [αλλο] [ο]υκ ην εκ̣ει ε[ι] [μη] [ε]ν̣· και̣ [οτι] [ου] [συν]εισηλθεν [τοις] [μαθη]ταις αυ̣[του] [ο] [ις̅] εις το πλοιο[ν] [αλλα] μ̣ονοι οι [μαθηται] [


(16) Jn.6:22-38

αυτου] α̣πηλθον· 23 αλλα ηλθεν πλοια εκ̣ τιβεριαδος εγγυς του τοπου οπου [ε]φ̣[α]γον τον αρτον ευχαρι̣στησαντ[ος] [το]υ̣ κυ̅· 24 οτε ουν ειδεν ο οχλος οτι ις̣̅ [ου]κ̣ εστιν εκει ουδε οι μαθηται αυτ[ου] ανεβησαν αυτοι εις τα πλοιαρια κα[ι] η̣λθον εις καφ[αρ]ν̣α̣ο̣υ̣μ̣ ζ̣[ητο]υ̣ν̣τες τ̣[ο]ν̣ ι̣ν̣̅ 25 και ευροντες αυτον περαν της θαλασ̣σης ειπον αυτω ραββει ποτε ωδε γεγονας 26 α̣π̣ε̣κριθη αυτοις ο ις̅ και ειπ̣εν̣ αμην αμην λεγω υμιν ζητειτε με̣ ουχ οτ̣ι̣ ειδε̣τε σημεια αλλ οτι εφα̣γ̣ετε εκ [των] [αρ]των και εχορτασθητε 27 [εργαζε]σ̣θ̣ε̣ μη̣ [τ]η̣ν̣ βρ̣ωσ[ι]ν̣ [τ]η̣ν̣ απ̣ολλυμενη̣[ν] αλλα την βρωσιν την μ̣ενουσαν εις ζωην αιων̣ιον ην ο̣ υς̅ τ̣ου αν̅ου υμιν δωσει· τουτον̣ [γαρ] [ο] [π]ατηρ εσφραγισεν ο θς̅· 28 ειπον ουν̣ [προς] [α]υτον· τι ποιωμεν ινα εργα[ζ]ωμεθα τα εργα τ̣[ο]υ̣ θυ̅· 29 α̣π̣εκρ[ι]θη ις̅ κ̣α̣ι ειπεν αυτοις̣ τ̣ο̣υτ[ο] ε̣στιν̣ τ̣ο ερ[γο]ν του θυ̅· ινα πιστευητε εις ον απ̣[εστε]ιλεν εκεινος· 30 ειπον ουν αυτω τι ουν ποιεις συ σημε̣ι̣ον ινα ι̣δωμεν και πιστ̣ε̣υσω̣μεν̣ σ̣οι· τι εργαζη 31 οι πατερες η[μω]ν το μαννα εφαγον̣ εν τη̣ [ερημω] [καθ]ως εστιν γεγραμμενον [αρτον] [ε]κ̣ τ̣ου ουρανου εδωκεν αυτοις [φαγειν] 32 ειπεν ουν αυτοις ο ις̅ αμην αμ̣[ην] [λ]εγω υμιν ου μωυσης δεδωκεν υμ̣[ιν] [το]ν αρ̣τον̣ εκ του ουρανου αλλ ο π̣α̣[τηρ] μ̣ου διδ[ω]σιν υμιν τον̣ αρτον τ̣ο̣ν̣ [εκ] τ̣ου ουραν̣[ο]υ̣ τον̣ α̣λη̣θ̣ινον̣ 33 ο [γαρ] [αρτο]ς̣ το̣υ θυ̅ ε[στιν] [ο] [κ]α̣ταβαινων [εκ] [του] [ου]ρανου και [ζωην] διδους τω κο[σμω] 34 [ει]πον ουν̣ [προς] [αυ]τον κε̅ παν[τοτε] [δος] ημιν τ̣[ον] [αρ]τ̣ον τουτον 35 ει[πεν] [α]υ̣τοις ο̣ ι[ς̅] ε̣γω [ε]ι̣μι ο αρτος της [ζωης] ο ερχομε̣ν̣ος [προ]ς εμε̣ ο̣υ̣ μη [πεινασ]η και [ο] [π]ι̣σ̣τ̣[ευων] [εις] [ε]με ου [μη] [διψησει] π̣ω̣[ποτε] 36 [αλλ] [ειπον] [υ]μ̣ι̣ν̣ [οτι] [και] [εω]ρ̣ακα̣[τε] [με] και ου π̣[ιστευετε] 37 [παν] [ο] [δι]δ̣ωσι[ν] [μοι] [ο] πατη[ρ] [π]ρ̣[ος] [εμε] [ηξει] κ̣αι το[ν] [ερχομενο]ν προς εμ[ε] [ου] [μη] [εκ]βαλω εξ̣[ω] 38 [οτι] [κ]α̣ταβεβηκα [απο] [του] [ο]υρανου̣ [ουχ] [ινα] [π]οιω το θελη


(17) Jn.6:38-54

μ̣α το εμον αλλα το θελημα του π̣[εμψαν]τος με· 39 τουτ̣ο ε̣στιν το θελημα του [πεμ]ψ̣αντο̣ς με ινα παν ο εδωκεν μοι μη α[πο]λεσω εξ αυτου αλλα αναστησω αυτο τη̣ εσχατη ημερα 40 τουτο εστιν το θελημα του πατρος μου ινα πας ο θεωρων τον υιον και πιστευων εις αυτον εχη ζωην αιωνιον και αναστησω αυτο̣ν εγω τη εσχατη ημερα· 41 εγογγυζον ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ειπεν εγω ειμι ο αρτος ο καταβας εκ του ουρανου 42 και ελεγον· ουχι ουτος εστιν ις̅ ο υιος ιωσηφ ου ημεις οιδαμεν τον πατερα και την μητερα πως νυν λεγει οτι εκ του ουρανου καταβεβηκα· 43 απεκ[ρ]ι̣θ̣η̣ ι̣ς̣̅ [κα]ι̣ ειπεν αυτο̣[ις] [μη] [γο]γ̣γυζ̣[ετε] [μετ] [αλλη]λων 44 ουδεις [δυνατ]αι ελθειν [προς] [με] εαν μη ο πατηρ ο πεμψας με̣ [ε]λκυ̣σ̣η̣ αυτον· καγω αναστησω αυτο̣ν τη εσχατ̣η ημερ[α] 45 [εσ]τιν γ̣εγ̣[ρ]αμμενον εν τοις [προ]φ̣ητα̣[ις] κ̣αι εσονται πα[ντ]ες̣ διδακτο̣[ι] [θυ̅] [π]ας ο ακ̣[ο]υσας παρα του [πρ̅]ς και μαθω̣[ν] [ερχε]ται πρ[ος] ε̣με· 46 ου̣χ οτι τ̣[ον] πρ̅α ε̣[ωρακεν] [τις] [ει] [μη] [ο] [ων] [παρα] [τ]ο̣υ̣ θ̣υ̣̅ [ουτος] [εωρα]κ̣ε̣ν̣ το[ν] [πατερα] 47 [αμην] [α]μην λ̣[εγω] [υμιν] ο πιστε̣[υων] [εχει] [ζω]ην [αιωνιον] 48 [εγω] ειμι ο αρτ̣[ος] [της] [ζωης] 49 [ο]ι̣ π̣[ατερες] [υμω]ν εφαγον̣ [εν] [τη] [ερημω] [το] [μαννα] [και] α̣πεθανο[ν] 50 [ουτος] [εστιν] [ο] [αρτος] [ο] [εκ] [του] [ο]υρανου κ̣[αταβαινων] [ινα] [τις] [φαγη] [εξ] [αυτο]υ̣· και ου̣ [μη] [αποθανη] 51 [εγω] [ειμι] [ο] [αρ]τος ο ζων̣ ο ε[κ] [του] [ουρανου] [καταβας] [εα]ν̣ τις φα[γ]η̣ εκ τ̣[ουτου] [του] [αρτου] [ζησει] εις τον [αι]ω̣να̣ [και] [ο] [αρτος] [δε] [ον] [εγω] [δ]ω̣σω η σαρ̣[ξ] [μου] [εστι]ν υπ̣[ερ] [της] [του] [κο]σμου ζω[ης] 52 [εμαχο]ντο̣ [ουν] [οι] [ιουδα]ι̣οι προς αλλ̣[ηλους] [λεγο]ν̣τ̣ε̣ς̣ π̣[ως] [δυν]α̣τ̣[α]ι̣ ου[τος] [ημιν] [δουναι] [τη]ν̣ [σαρκα] [φ]α̣γειν· 53 [ειπεν] [ουν] [αυτοις] ο̣ ις̣̅ α̣[μην] [α]μ̣ην λε̣[γω] [υ]μ̣[ιν] [εαν] [μη] φα[γητε] την σαρκ̣[α] [το]υ̣ υι̣[ο]υ̣ [το]υ̣ [α]ν̅ου κ̣[αι] [πι]ητε αυτου τ̣ο αιμα ουκ εχετε ζ[ωην] εν εαυτοις· 54 ο τρωγ̣ων μο̣υ το σα̣ρ̣κ̣α̣ [και] [πει]ν̣ων μου τ̣ο αιμα ε̣[χ]ει ζωην


(18) Jn.6:54-71

[αιωνι]ον καγω αναστησω αυτον τη [εσ]χ̣ατη ημερα· 55 η γαρ σαρξ μου αληθης [ε]στιν βρωσις και το αιμα μου αληθης ε̣στιν ποσις· 56 ο τρωγων μου την σαρκα και πεινων μου το αιμα εν εμοι μεν̣ει καγω εν αυτω 57 καθως απεστειλεν με ο ζων πατηρ καγω ζω δια τον πατερα μου και ο τρωγων με κακεινος ζησει δι εμε 58 ουτος εστιν ο αρτος ο εξ ουρανου καταβας ου καθως εφαγον οι πατερες και απεθανον ο τρωγων τουτον τον αρτον ζησει εις τον αιωνα· 59 ταυτα ειπεν εν συνα̣γω διδασκων εν καφαρναουμ· 60 πολλοι [ουν] α̣κ̣[ο]υ̣[σ]α̣ντες εκ των μαθητων αυ[του] [ειπαν] [σ]κ̣ληρος εσ̣τ̣[ιν] [ο]υτος ο λογος [τις] [δυν]α̣τα̣[ι] αυτο̣[υ] [ακο]υ̣ειν 61 ειδως δε ο̣ ι̣ς̣̅ εν ε̣[α]υτω οτ[ι] γογγυζουσιν περι τουτο̣υ οι μαθηται αυτου ειπεν αυτοις· τουτο υμα[ς] σκανδα̣[λιζ]ει 62 εαν ουν θεωρ̣ητε τον υιον τ[ου] α̣ν̅ου α̣ν̣α̣[β]α̣ινοντα̣ [ο]που ην̣ το πρ[οτ]ερον 63 τ̣[ο] [πν̅]α εστ̣[ιν] το ζωοποιου[ν] η σαρξ ο[υκ] [ωφελει] ο̣υ̣δ̣[ε]ν̣ τα̣ ρη̣ματ̣[α] [α] [εγω] [λελαληκα] υμιν̣ [πν̅α] [εστιν] [κ]α̣ι̣ ζ̣[ωη] [εστιν] 64 [αλλ] [εισ]ι̣ν ε[ξ] [υμων] [τινε]ς̣ οι ου πι[στευουσιν] η̣δ[ει] [γαρ] [εξ] [αρχης] ο ις̅ τινε[ς] [εισιν] [οι] [μη] [πιστευοντες] κ̣αι τις εστ[ιν] [ο] [παραδωσων] [αυτον] 65 [και] ε̣λεγεν· δι[α] [τουτο] [ειρηκα] [υμιν] [οτι] [ουδ]ε̣ις δυνατα̣[ι] [ελθειν] [προς] [με] [εαν] [μη] [η] [δεδ]ομεν[ον] [αυτω] [εκ] [του] [πατρος] 66 [εκ] τ̣ο̣[υ]τ̣ου πολλ[οι] [εκ] [των] [μαθητω]ν̣ αυτ̣[ο]υ απηλ[θον] [εις] [τα] [οπισω] [και] [ου]κε[τι] μ̣ετ αυτο[υ] [περιεπατ]ουν 67 [ειπεν] [ου]ν ο ις̅ τοις ι̣[β̅] [μη] [και] υ̣μει[ς] [θελετε] [υ]π̣αγειν· 68 απ̣[εκριθη] α̣υτω [σιμων] [πε]τ̣ρος κε̅ π[ρος] [τινα] [απελευσομεθα] [ρημ]ατ̣α̣ ζ̣ω̣[ης] [αι]ων[ιου] [εχεις] 69 [και] [ημει]ς πεπιστ̣[ευκαμ]εν κ̣[αι] [εγνωκα]μ̣[εν] [ο]τ̣ι συ ει ο α̣[γιος] του θυ̣̅ 70 [απεκ]ρ̣ιθη̣ [αυ]τοις ο ις̅ [ουκ] ε̣γω υμας του̣ς ιβ̅ εξ̣ε̣λεξαμην και ε̣ξ υμων εις δ̣ιαβο̣λος εστιν


(19) Jn.6:71-7:17

71 ελεγεν δε τ[ον] ι̣ουδαν σιμωνος̣ ι̣σ̣κ̣α̣ριω 1 κ̣αι με̣τα ταυτα [περι]επα[τ]ε̣ι ο ις̅ εν [γαλιλα]ια ο̣υ̣ γαρ ηθελεν εν τ[η] [ι]ο̣υ̣δ̣α̣ι̣[α] [πε]ρ̣ι̣π̣ατειν [ο]τ̣ι̣ εζητουν αυτ̣[ον] οι ιουδαιοι αποκτεινα̣[ι] 2 ην δε εγγυ̣[ς] [η] εορτη των ιουδαιω̣ν̣ [η] σκηνοπη̣[γι]α̣ 3 ειπον ουν π̣[ρος] [α]υ̣[τ]ον οι αδ̣ελφοι α̣υ̣[τ]ο[υ] μ̣ε̣τ̣αβ̣η̣θ̣[ι] [εντευ]θ̣ε̣ν και υ̣[π]α̣γ̣ε̣ ε̣ις την [ιο]υδα̣ιαν [ινα] [και] [ο]ι̣ μαθηται̣ [σο]υ θεωρησ̣ο̣υσιν σ1-2 τ[α] [εργα] [α] π̣οιεις· 4 ου[δ]εις γαρ τι [εν] [κ]ρυπτ̣[ω] [ποιει] [κα]ι̣ ζητει [αυτ]ος εν π̣[αρρησια] [ειναι] [ει] [τα]υ̣τ̣α̣ π̣[ο]ι̣εις [φανερωσον] [σεαυτον] [τω] [κο]σμω· 5 ου̣[δ]ε̣ [γαρ] [οι] [αδελφοι] [αυτου] [επισ]τευον ε[ις] [αυτον] 6 [λεγει] [ο]υν̣ αυ[τοις] [ο] [ις̅] [ο] [κ]α̣ιρος [ο] [ε]μ̣ος [ουπω] [π]αρεστιν [ο] [δε] [καιρο]ς ο υ[με]τ̣ερο[ς] [παντ]οτε εστιν [ετοι]μ̣ος· 7 ου δυναται ο κ̣[οσμο]ς μεισειν υμ̣α̣ς̣ [ε]με δ̣ε μεισει οτι̣ [εγω] μαρτυρω π[ε]ρι αυτ̣ου οτι τα εργα αυ[το]υ̣ πονηρα εστ̣ιν· 8 υ̣μ̣εις αναβη̣τε ει[ς] [τ]η̣ν εορτην εγω ουπ̣ω αναβαι[νω] [ε]ι̣ς τ̣[η]ν̣ εορτην ταυτ̣η[ν] οτι ο εμος [καιρο]ς ουπ̣ω πεπληρ̣ωτα[ι] 9 [τα]υτα δ̣ε [ει]π̣ω̣[ν] αυτοις εμειν̣ε̣ν̣ εν̣ [τη] [γα]λιλαια 10 [ως] δε αν̣εβη̣σαν οι αδελ[φοι] [αυτου] [εις] τ̣ην [εο]ρ̣την̣ τ̣[ο]τ̣ε και αυτο[ς] [ανεβη] [ου] [φαν]ε̣[ρω]ς αλλ[α] ω̣[ς] εν κρυπτω 11 οι ο[υν] [ιουδαιο]ι [ε]ζ[η]τ̣ο̣υ̣ν̣ α̣υτον εν τη̣ ε̣ορτη και ελε[γ]ον π[ο]υ [εσ]τιν̣ ε̣κεινος· 12 κ̣αι γογγυσ̣μος π̣ερι αυ̣[τ]ο̣υ ην πολυς εν το̣[ι]ς̣ οχλο̣ις οι μεν ελεγον [οτι] [αγαθος] ε̣σ̣τιν̣ [αλ]λ̣ο̣ι̣ δ̣ε̣ ε̣λε̣γ[ο]ν ουκ απ̣ο̣π̣[λα]ν̣α τον οχλ̣[ον] 13 ο̣υδεις μ̣ε̣ν[τ]οι παρησ[ια] [ε]λαλει υπ[0-2] [αυ]του δια το̣ν φοβο̣ν̣ τ̣[ων] [ι]ουδαιων̣ 14 [ηδ]η δε τ̣ης εορτης με̣[σουσ]η̣ς ανε[β]η ις̅ εις το ι̣ε̣ρον κ̣αι εδιδα̣[σκεν] 15 ε̣θ̣αυ[μ]αζον ουν ο̣ι ιου[δ]α̣ιοι λ̣ε̣γ̣[οντε]ς πως̣ [ου]τ̣ο̣ς γραμματ̣α [οι]δ̣εν [μη] [με]μ̣αθη̣κ̣[ως] 16 [απεκ]ρ̣[ιθ]η̣ [ου]ν αυ̣τ̣[οις] [ις̅] και ει[πεν] [η] εμη διδαχ̣η̣ ουκ εστ̣[ιν] [εμ]η αλ̣[λα] [του] πεμψαντο̣ς με 17 εαν [τις] θελη̣ [το] [θε]λημα αυτου γνωσεται πε̣[ρι] τ̣η̣[ς] [διδα]χ̣η̣ς π̣οτερον̣


(20) Jn.7:17-32

εκ του θυ̅ εστιν̣ [η] [εγω] απ [εμ]α̣υτο̣υ λαλω· 18 ο αφ εαυ[του] [λα]λ̣ων τ̣[ην] ι̣διαν̣ ζητει ο δ̣ε̣ ζητ̣[ων] [τ]η̣ν δοξα̣[ν] του πεμψ̣α̣[ν]τος αυτ[ον] [ουτος] [αληθης] εστιν̣ [κ]αι αδικια εν αυτω ουκ εσ[τι]ν̣· 19 ου μ̣ω̣υ̣σ̣ης δεδω̣κεν υμιν τ[ον] ν̣ομον και ου̣[δ]ε̣[ις] [εξ] υμω̣ν π̣οιε[ι] [το]ν [ν]ομο̣ν τ̣[ι] [με] [ζη]τειτ̣ε α̣π̣[ο]κ̣τ̣[ειν]α̣ι 20 απεκριθ̣[η] [ο] [οχλος] δαιμονι[ον] εχ̣ε̣ι[ς] τ̣ις σε̣ ζητ[ει] [αποκ]τειναι· 21 απ̣ε̣κρ̣ιθη ις̅ και ε̣ι̣[πεν] [αυτοι]ς εν εργο̣ν̣ εποιησα κ[αι] π̣αντ̣[ες] [θαυμαζετε] 22 [δ]ια τουτο μ̣ωυσης [δεδωκεν] [υμιν] [την] [π]ε̣ρι̣[το]μ̣ην ουχ̣ [οτι] [εκ] [του] [μωυσεως] [εστιν] [αλ]λ εκ [των] [πατερ]ων̣ και [εν] [σαββατω] [πε]ρ̣ι̣τ̣ε̣[μνετε] α̣ν̅ον 23 ει [περιτομην] λαμβανε̣[ι] [αν̅ο]ς εν σαββ[ατω] [ιν]α μη̣ λυθη ο νομο̣ς̣ μ̣ωυσεως ε̣[μοι] [χο]λ̣ατε οτι αν̅ον [ο]λον υ̣γιη εποιησα [εν] [σα]β̣βατω 24 μη κρινε[τ]ε κατ οψιν αλλα τ̣[ην] δ̣ικαιαν κρισιν̣ κρινετε· 25 ελεγον [ου]ν̣ τινες̣ εκ των ι̣[ε]ροσολυμειτων [ου]χ̣ ουτο̣[ς] εστιν [ον] ζητουσιν αποκτ̣ε̣ινα[ι] 26 [και] ιδε̣ [παρρησ]ια λα̣λ̣ει και ουδεν αυτ̣[ω] [λε]γ̣[ουσιν] [μηπο]τε αληθως ε̣γνω̣σαν [οι] [αρχοντες] [ο]τ̣ι ουτος εστ̣ι̣ν [ο] χ̣ς̅ 27 αλ[λα] [τουτον] [ο]ι̣δα̣μ̣εν ποθεν [εστι]ν ο δ[ε] χ̣ς̣̅ ο̣τα̣ν ε̣ρχη̣ται ουδεις γ̣ε̣ιν̣ω̣σκε̣[ι] ποθεν εσ̣τιν· 28 εκραξ̣εν ουν̣ [ε]ν τ̣ω ιερω διδα̣σκων ις̅ και λεγω[ν] κα̣με οιδατε κα[ι] ο̣ιδατε ποθεν̣ ε̣ι̣[μι] κ̣αι απ εμα̣υ̣τ̣ου ου̣[κ] [ελ]η̣λυθα αλ̣[λ] [εστιν] α̣ληθινος ο πεμψα̣[ς] [με] ον υμεις ο[υκ] [οι]δατε· 29 εγω̣ ο̣ιδα α̣[υτο]ν οτι παρ α[υτο]υ ειμι κακ[ε]ι̣ν̣ο̣ς̣ με απ̣εστειλεν̣ 30 [εζ]η̣τουν̣ ουν αυ̣τον πιασα̣[ι] κα̣ι̣ ο̣υδ̣[εις] [επ]εβαλεν επ αυτον τη̣[ν] [χ]ειρα ο[τι] [ου]πω εληλυθ̣ε̣ι̣ η̣ ω̣[ρα] [αυτ]ου 31 εκ τ̣[ου] [οχλου] δε π[ο]λ̣λ̣οι̣ ε̣π̣ι̣σ̣[τευσαν] εις αυ[τον] [και] [ελ]ε̣γον̣ ο χς̅ οταν [ελθη] μη π̣[λειονα] σ̣η̣μει[α] ποιησε̣ι ω̣[ν] [ου]τος ε[ποι]η̣σεν· 32 ηκ[ου]σαν οι φα[ρισαιο]ι̣ του ο̣[χ]λ̣ου γογγυζοντος περ̣ι̣ [αυτου] τ̣α̣[υτ]α̣· και απεστει


(21) Jn.7:32-49

λαν οι αρχ̣[ιε]ρεις και οι φαρισαιοι υπηρετας ινα [πι]ασωσιν αυτον· 33 ειπεν ουν ις̅ ετι χ[ρο]ν̣ον μικρον μεθ υμων ε̣ι̣μ̣ι κ̣αι υπαγ̣[ω] προς τον πεμψοντα με· 34 [ζ]η̣τησατ[ε] με και ουχ ευρησετε με· [και] οπου ειμι̣ ε̣γω υμε̣ις ου δυνασθε [ε]λ̣θ̣ειν· 35 ε̣ιπον ουν οι ι̣δαιοι προς ε[α]υ̣το̣υς που ουτος μελλει πορευεσθαι· ο̣τι [ημε]ις ου̣χ̣ ε̣υ̣ρ̣η̣[σ]ομεν αυτον μη ε̣ις τ̣[ην] [διασποραν] [τ]ω̣ν ελληνων μελλ̣ει π[ορευεσθαι] [και] [διδ]ασκει τους ελλ̣ηνας̣ 36 [τις] [εστιν] [ο] [λογος] [ο]υ̣τος ον ε[ι]πεν ζητησε̣τε με κα̣[ι] [ο]υ̣[χ] [ευρησετε] με κ̣αι̣ ο̣π̣ου ε̣ιμι εγω υμεις ου̣ [δυνα]σθε ελθειν· 37 εν δε τη εσχατ̣η ημερα [τ]η̣ μεγαλη της εορτης ειστηκει ο ις̅ [κ]α̣ι εκραξε λεγων εαν τις διψα ερχεσθω π̣ρος εμε και πεινετω· 38 ο̣ πιστευων̣ [ει]ς̣ εμε καθως [ει]πεν̣ [η] γ̣ραφη ποτα[μο]ι ε̣κ της κοιλ̣[ια]ς αυτ̣[ου] ρευσουσιν υδα[τος] [ζ]ω̣ντ̣ο̣[ς] 39 [το]υ̣το δ[ε] [ει]π̣εν περι του [πν̅ος] ο ε̣μελλον λαμβανειν οι πισ̣τευ[σαν]τες εις αυτον ουπω γαρ ην πν̅α [ο]τ̣ι ις̅ ουδεπω εδοξασθη· 40 εκ του οχλου [ου]ν̣ ακουσαντες των λογων τ[ο]υτων [ε]λεγον· ουτος εστιν αλ̣ηθως ο̣ προφητ̣ης· 41 αλλοι ελεγον ουτ̣[ος] [ε]στιν ο χς̅· οι δ̣ε ελ̣ε̣γον. μ̣[η] [γα]ρ̣ [εκ] [τη]ς̣ γαλιλαιας ο χς̣̅ ε̣ρχεται· 42 ουχ̣ η̣ [γ]ραφ̣[η] [ειπ]εν οτι εκ του σπερματος δαυειδ και απο βηθλεεμ της κωμης οπου ην δαυειδ ερχεται ο χς̅· 43 σχιμα ο̣υν εγενετο εν τω οχλω δι αυτον· 44 τ̣ινες δε ηθελον εξ αυτων πιασαι α[υτο]ν· αλλ ουδεις εβαλεν επ αυτο̣[ν] [τας] χειρας· 45 ηλθον ουν οι υπηρεται [προς] τ̣[ο]υς αρ̣[χιερεις] κ̣[α]ι φ̣αρισαιους̣. κ[αι] [ειπ]ον αυτ̣[οις] [εκει]νοι· δι̣α τι ου̣[κ] [ηγ]αγε̣τε α̣[υτον] 46 απεκριθησαν ο̣[ι] [υ]πηρετ[αι] [ουδε]πωτε ελαλησεν̣ [ο]υτως αν̣̅[ος] 47 [απε]κριθησαν ουν αυ[το]ι̣ς οι φαρ̣[ισαιοι] μη και υμεις π̣[επλα]νη̣σθε. 48 μ̣[η] [τις] [εκ] των αρχοντων [επιστευσεν] [εις] [αυ]τον η εκ των φ[αρισαιω]ν. 49 α[λλα] [ο] [οχλος] ουτος ο μη γεινω[σκω]ν τον ν̣[ομον]


(22) Jn.7:49-8:22

απ̣αρατοι εισιν· 50 λεγει νεικ̣[ο]δ̣ημος προς αυτους ο ελθων πρ[ος] α̣υτον προτερον εις ων εξ αυτ̣[ω]ν· 51 μη ο νομος ημων κρινει τ̣[ο]ν̣ α̣ν̅ον εαν μη ακουση πρωτο̣ν̣ π̣αρ αυτο̣υ̣ και γνω τι π̣[οι]ε̣ι· 52 απ̣εκριθησαν και ειπαν αυτω· μη και συ ε̣κ τη̣ς γαλιλαιας ει. ερ̣α̣υνησον και ι̣δ̣ε̣ ο̣τι εκ της γαλιλα[ιας] [προ]φ̣[η]τη̣[ς] [ου]κ̣ εγειρεται· 53 11 12 πα[λιν] [ουν] [αυτοις] [ελ]αλησεν ις̅ λεγων· ε[γω] [ειμι] [το] [φως] [τ]ου [κο]σ̣μ̣[ο]υ̣ [ο] [ακολο]υ̣[θων] [μ]ο̣ι̣ ο̣υ̣ μ̣η̣ π̣ε[ριπατησ]η εν̣ τη σκοτι̣α· αλλ εξει τ̣ο φ̣ως της ζ̣ωης· 13 ειπον ουν αυτω οι φαρισαιοι· συ περι σεαυτου μαρτυρεις η μαρτυρια σου ουκ εστιν αλη[θ]ης· 14 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτοις· [κ]α̣ν ε̣γω μαρ̣[τ]υ̣ρ̣ω πε̣ρ̣ι εμαυτου η μαρτυρια μ[ου] α̣λη̣θ̣[η]ς εστιν οτι ο̣ιδα ποθεν [ηλ]θον [κ]α̣ι που υπαγω υμεις δε ου̣[κ] [ο]ιδα[τε] π̣[ο]θ̣εν ε[ρχο]μαι και που υπαγω 15 υ̣μεις κατ̣[α] την σαρκα κρινετε· εγω δε ου κριν̣[ω] ο̣υδενα· 16 και εαν κρινω δε εγω η κρ̣ι̣σις η εμη αληθινη εστιν· οτι μονος ουκ ειμι αλ̣λ εγω και ο πεμψας με πατηρ· 17 και εν τ̣[ω] [νο]μ̣ω̣ δε τω υμετερω γεγραπ̣[ται] [ο]τ̣ι̣ [δυο] α̣ν̅ων η̣ μαρτυρια εστ[ιν] [α]λ̣[ηθ]ης· 18 ε̣γ̣ω ειμι ο μαρτυρων πε̣ρι εμαυτου και περι εμου μαρτυρει περι εμου ο πεμψας με πατηρ· 19 ε̣λεγον ουν̣ αυτω που ε̣στιν ο πατηρ σο̣υ· απεκρ̣[ι]θη̣ ις̅ ουτ̣ε εμε οιδατε ουτε τον [πρ̅α] μ̣ου· ει εμε ηδειτ̣ε̣ κ̣[αι] τ̣ον π̣α̣[τερα] μ̣ου αν ηδειτε· 20 [ταυτα] [τα] [ρ]ηματ[α] [ελαλ]η̣σεν εν τω [γαζοφυ]λακιω [διδα]σ̣κων εν τω [ιερω] [κ]α̣ι ουδεις [επι]ασεν αυτον ο[τι] [ουπω] εληλυ[θει] η ωρα αυτου 21 ει[πεν] [ου]ν̣ παλιν [αυ]τ̣οις· εγω υπαγω [και] [ζη]τησετε μ̣[ε] κ̣αι εν τη αμαρτιαν [υμων] α̣π̣[οθανεισθ]ε̣· οπου ε̣γω υπα[γω] [υμεις] [ου] [δυνα]σ̣θ̣ε̣ ελθειν· 22 ελε[γον] [ου]ν οι [ιουδα]ιοι μητι αποκτε


(23) Jn.8:22-38

νει εαυτον οτι λεγει οπου υπαγ̣[ω] υ̣μεις ου δυνασθε ελθειν· 23 και ελεγεν̣ [α]υ̣τοις· υμεις εκ των κατω εστε ε[γ]ω̣ εκ των ανω ειμι· υμεις εκ τουτου̣ [τ]ο̣υ κοσμου εστε· εγω ουκ ειμι εκ του κο̣σμου τουτου· 24 ειπον ουν υμιν οτι απ̣οθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων· εαν γαρ μη πιστευητε οτι εγω ειμι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων· 25 ελεγον ουν αυτω συ τις ει· ειπεν αυτοις ις̅ [τ]ην αρχην ο τι και λαλω υμιν 26 πολλα ε[χ]ω περι υμων λαλειν και κρινειν [α]λ̣λ̣ [ο] πεμψας με αληθης εστιν καγω α [η]κ̣ουσα παρ αυτου ταυτα λαλω εις τον κ̣οσμον· 27 ουκ εγνωσαν οτι τον πατερα α̣υτοις ελεγεν· 28 ειπεν ουν αυτοις ο ις̅ οτι οταν υψωσητε τον υιον του αν̅ου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν· αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ. ταυτα λαλω· 29 και ο πεμψας με μετ εμου εστιν· ουκ αφηκεν με μονον οτι εγω τα αρεστα αυτω ποιω παντοτε· 30 ταυτα αυτου λαλουντος π̣ολλοι επιστευσαν εις αυτον· 31 ελεγεν [ο]υ̣ν ο ις̅ προς τους πεπιστευκοτας αυτ̣ω ιουδαιους· εαν υμεις μενητε εν τ̣ω λογω τω εμω. αληθως μαθηται μ̣ου εστε· 32 και γνωσεσθε την αλη[θ]ειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμ̣ας· 33 απεκριθησαν προς αυτον· σπερμα αβρααμ εσμεν και ουδενι δεδουλευκαμεν πωποτε· πως σοι λεγεις οτι ελευθεροι γενησεσθε· 34 απεκριθη ις̅· αμην αμην λεγω υμιν οτι πας ο ποιων την αμαρτιαν δουλος εστιν της αμαρτιας· 35 ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα· ο υιος μενει εις τον αιωνα· 36 εαν ο υς̅ υμας ελευθερωση οντως ελευθεροι εσεσθε· 37 οιδα οτι σπερμα αβρααμ εστε αλλα ζητειτε με αποκτειναι· οτι ο λογος ο εμος ου χωρει εν υμιν· 38 α εγω εορακα παρα τω πατρι λαλω· και υμεις ουν α ηκουσατ̣ε παρα του πατρος


(24) Jn.8:38-52

λαλ̣[ειτε]· 39 α̣πεκριθησαν και ειπαν αυτω ο π[ατ]η̣ρ ημων αβρααμ εστιν· λεγει αυτ̣[οι]ς ο ις̅· ει τεκνα του αβρααμ εστε τα [ε]ρ̣γα το̣υ̣ αβρααμ εποιειτε· 40 νυν δε ζη̣τειτε με αποκτ̣ειναι ανθρωπον [ος] την αληθειαν υμιν λελαληκα ην ηκουσα παρα του θυ̅· τουτο αβρααμ ουκ εποιησεν· 41 υμεις ποιειτε τα εργα του πατρος υμων· ειπον ουν αυτω ημεις εκ πορνειας ουκ̣ εγεννημεθα [ε]ν̣α̣ π̣ατερα εχομεν τον θν̅· 42 ειπεν αυτ̣[οι]ς ο ις̅. ει ο θς̅ πατηρ υμων ην. ηγαπατε αν εμε· εγω γαρ εκ του θυ̅ εξηλθον και ηκω· ουδε γαρ απ εμαυτου ελη̣λυθα αλλ εκεινος̣ με απεστειλεν· 43 δια τι την λαλιαν την εμην ου γεινωσκετε οτι ο̣υ δυνασθε ακουειν τον λογον τον εμον· 44 υμεις εκ του πατρος του διαβολου εστε· και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν· εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουχ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω· οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει· οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου· 45 εγω δε οτι την αληθειαν λεγω ου πιστευετε μοι 46 τις εξ υμων ελεγξει με περι αμαρτειας· ει αληθειαν λεγω. δια τι υμεις ου πιστευετε μοι· 47 ο ων εκ του θυ̅ τα ρηματα του θυ̅ ακουει· δια τουτο υμεις ουκ ακουετε οτι εκ του θυ̅ ουκ εστε· 48 απεκριθησαν οι ιουδαιοι και ειπαν αυτω ου καλως λεγομεν ημεις οτι σαμαρειτης ει συ. και δαιμονιον εχεις· 49 απεκριθη ις̅· εγω δαιμονιον ουκ εχω αλλα τειμω τον πατερα μου και υμεις ατειμαζετε με· 50 εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων· 51 αμην αμην λεγω υμιν εαν τις τον εμον λογον τηρηση. θανατον ου̣ μη θε̣ω̣ρηση εις τον αιωνα· 52 ειπον ουν αυτω οι ιουδαιοι· νυν εγνωκαμεν οτι̣ δαιμονιον εχεις. αβρααμ α̣π̣ε̣θ̣α̣νεν και οι προφηται·


(25) Jn.8:52-9:8

και συ λεγεις οτι εαν τις τον λογον̣ μ̣ου τηρηση ου μη γευσηται θανατου εις το̣ν αιωνα· 53 μη συ μειζων ει του πατρος ημων α̣β̣ρ̣α̣αμ οστις απεθανεν και οι προφ̣[η]ται απεθανον τινα σεαυτον ποιεις 54 απεκριθη ις̅ εαν εγω δοξασω εμαυτον. η δοξα μου ουδεν εστιν· εστιν ο πατηρ μου ο δοξαζων με ον υμεις λεγετε οτι θς̅ ημων εστιν 55 και ουκ εγνωκατε αυτον· εγω δε οιδα αυτον. καν ειπω υμιν οτι ουκ οιδα αυτον εσομαι ομοιος υμιν ψευστης· αλλ οιδα αυτον και τον λογο̣ν̣ αυτου τηρω· 56 αβρααμ ο πατηρ υμων ηγαλλιασατο ινα ιδη την ημεραν την εμην και ιδη̣ και εχαρη· 57 ειπον ουν οι ιουδαιοι προς αυτον πεντηκοντα ετη ουπω εχεις και αβρααμ εορακεν σε· 58 ειπεν αυτοις ις̅· αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω ειμι· 59 ηραν ουν λιθους ινα βαλωσιν επ αυτον· ις̅ δε εκρυβη και εξηλθεν εκ του ιερου· 1 και παραγων ειδεν ανθρωπον τυφλον εκ γενετης 2 και ηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες ραββει· τις ημαρτεν ουτος η οι γονεις αυτου ινα τυφλος γεννηθη· 3 απεκριθη ις̅· ουτε ουτος ημαρτεν ουτε οι γονεις αυτου· αλλ ινα φανερωθη τα εργα του θυ̅ εν αυτω· 4 ημας δει εργαζεσθαι τα εργα του πεμψαντος ημας εως ημερα εστιν· ερχεται νυξ οτε ουδεις δυναται εργαζεσθαι· 5 οταν εν τω κοσμω ω φως ειμι του κοσμου· 6 ταυτα ειπων επτυσεν χαμαι και εποιησεν πηλον εκ του πτυσματος· και επεχρεισεν αυτον τον πηλον επι τους οφθαλμους· 7 και ειπεν αυτω υπαγε νιψαι εις την κολυμβηθραν του σειλωαμ ο ερμηνευεται απεσταλμενος απηλθεν ουν και ενιψατο και ηλθεν βλεπων· 8 οι ουν γειτονες και οι θεωρουντες αυτον το προτερον οτι προσαιτης ην. ελεγον· ουχ ουτος ο καθημε


(26) Jn.9:8-22

νος κ̣αι προσαιτων· 9 αλλοι ελεγον οτι ουτος εστιν· αλλοι ελεγον ουχι αλλ ομοιος αυ̣τω εστιν· εκεινος ελεγεν οτι εγω̣ [ει]μ̣ι· 10 ελεγον ουν αυτω πως ηνεωχθη[σ]αν σου οι οφθαλμοι· 11 απεκριθη εκεινος [0-1] ανθρωπος ο λεγομενος ις̅ πηλον εποιησεν και επεχρεισε μου τους οφθαλμους και ειπεν μοι υπαγε εις τον σειλωαμ· και νιψαι· απελθων ουν και νιψαμε̣νος ανεβλεψα· 12 και ειπον αυτω που εστιν ε̣κεινος· λεγει ουκ οιδα 13 αγουσιν αυτον προς τους φαρισαιους τον ποτε τυφλον· 14 ην δε σαββατον εν η ημερα τον πηλον εποιησεν ο ις̅ και ανεωξεν αυτου τους οφθαλμους· 15 παλιν ουν ηρωτων αυτον και οι φαρισαιοι πως ανεβλεψεν· ο δε ειπεν αυτοις πηλον επεθηκεν μου επι του̣ς οφθαλμους και ενιψαμην και βλεπω· 16 ελεγον ουν εκ των φαρισαιων τινες· ουκ εστιν ουτος παρα θυ̅ ο ανθρωπος οτι το σαββατον ου τηρει· αλλοι ελεγον πως δυναται ανθρωπος αμαρτωλος τοιαυτα σημεια ποιειν και σχισμα ην εν αυτοις· 17 λεγουσιν ουν τω τυφλω παλιν συ τι λεγεις περι σεαυτου οτι ηνεωξεν σου τους οφθαλμους· ο δε ειπεν οτι προφητης ε̣στιν· 18 ουκ επιστευσαν ουν οι ιουδαιοι περι αυτου οτι ην τυφλος και ανεβλεψεν εως οτου εφωνησαν τους γονεις αυτου του αναβλεψαντος 19 και ηρωτησαν αυτους λεγοντες ουτος εστιν ο υιος υμων ον υμεις λεγετε οτι τυφλος εγεννηθη πως ουν βλεπει αρτι· 20 απεκριθησαν ουν οι γονεις αυτου και ειπαν οιδαμεν οτι ουτος εστιν ο υιος ημων και οτι τυφλος εγεννηθη 21 πως δε νυν βλεπει ουκ οιδαμεν η τις ηνοιξεν αυτου τους οφθαλμους ημεις ουκ οιδαμεν αυτος ηλικιαν εχει αυτος π̣ερι εαυτου λαλησει· 22 ταυτα ειπον οι γονεις αυτου οτι εφοβουντο τους ιουδαιους ηδη γαρ συνετεθειν


(27) Jn.9:22-40

[το] [οι] [ιο]υ̣δαιοι ινα αν τις ομολογηση αυτον χ̣ν̅ αποσυναγωγος γενηται 23 δια τουτο οι γ̣ονεις αυτου ειπαν οτι ηλικειαν εχει αυτον επερωτησατε· 24 εφωνησαν ουν τον αν̅ον εκ δευτερου ος ην τυφλος και ειπαν αυτω· δος δοξαν τω θω̅ ημεις οιδαμεν οτι ουτος ο αν̅ος αμαρτω̣λος εστιν· 25 απεκριθη ουν εκεινος ει αμαρ̣τωλος εστιν ουκ οιδα· εν οιδα οτι τυφλος ων αρτι βλεπω· 26 ειπον ουν αυτω τι εποιησεν σοι πως ηνεωξεν σου τους οφθαλμους· 27 απεκριθη αυτοις ειπον υμιν ηδη και ουκ ηκουσατε τι ουν παλιν θελετε ακουειν μη και υμεις θελετε αυτου μαθηται γενεσθαι· 28 και ελοιδορησαν αυτον και ειπον συ μαθητης ει εκεινου ημεις δε του μωυσεως εσμεν μαθηται 29 ημεις οιδαμεν οτι μωυσει λελαληκεν ο θς̅ το̣υτον δε ουκ οιδαμεν ποθεν εστιν· 30 απεκριθη δε̣ ανθρωπος και ειπεν αυτοις εν τουτω γαρ το θαυμαστον εστιν ο̣τι υμεις ουκ οιδατε ποθεν εστιν και ην̣ο̣ιξεν μου τους οφθαλμους· 31 οιδαμεν οτι αμαρτωλων ο θς̅ ουκ ακουει αλλ ε̣αν τι̣ς θεοσεβης η και το θελημα αυτου ποιη τουτου ακουει· 32 εκ του αιωνος ουκ ηκουσθη οτι ανεωξεν τις οφθαλμους τυφλου γεγεννημενου 33 ει μη ην ο̣υτος παρα θυ̅ ουκ ηδυνατο ποιειν ουδ[ε]ν 34 απεκριθησαν και ειπαν αυτω εν αμαρ̣τιαις συ εγενηθης ολος και συ διδασκεις̣ ημας και εξεβαλον αυτον εξω· 35 ηκουσεν ις̅ οτι εξεβαλον αυτον εξω και ευρων αυτον ειπεν συ πιστευεις εις τον υιον του αν̅ου· 36 και τις εστιν εφη κε̅ ινα πιστευσω εις αυτον· 37 ειπεν αυτω ο ις̅· και εορακας αυτον και ο λαλων μετα σου εκεινος εστιν· 38 39 εις κριμα εγω εις τον κοσμον τουτον εληλυθα ινα οι μη βλεποντες βλεπωσιν και οι βλεποντες τυφλοι γενωνται· 40 ηκουσαν εκ των φαρισαιων ταυτα οι μετ αυτου οντες και ειπον αυτω· μη και ημεις τυφλο̣[ι]


(28) Jn.9:40-10:14

41 ειπεν αυτοις ις̅· ει τυφλοι ητ̣ε̣ ουκ αν ειχετε αμαρτιαν· νυν δε λεγετε οτι βλεπομεν και η αμαρτια υμων μενει· 1 αμην αμην λεγω υμιν ο μη εισερχομενος δια της θυρας εις την αυλην των προβατων αλλα αναβαινων αλλαχοθεν. εκεινος κλεπτης εστιν και̣ ληστης· 2 ο δε ερχομενος δια της θυρας ποιμην εστιν των προβατων· 3 τουτω ο θυρωρος α̣νοιγει· και τα προβατα της φωνης αυτου ακουει και τα ιδια προβατα φωνει κατ ονομα και εξαγει αυτα· 4 οταν τα ιδια παντα εκβαλη εμπροσθεν αυτων πορευεται και τα προβατα αυτω ακολουθει οτι οιδασι την φωνην αυτου· 5 αλλοτριω δε ου μη ακολουθησωσιν· αλλα φευξονται απ αυτου οτι ουκ οιδασι των αλλοτριων την φωνην· 6 ταυτην την παροιμιαν ειπεν αυτοις ο ις̅. εκεινοι δε ουκ εγνωσαν τινα ην α ελαλει αυτοις· 7 ειπεν ουν παλιν ο ις̅ αμην αμην λεγω̣ υμιν εγω ειμι ο ποιμην των̣ προβατων· 8 παντες οσοι ηλθον κλεπτα̣ι εισιν̣ και λησται· αλλ ουκ ηκουσαν αυτ̣οι̣ τα προβατα· 9 εγω ειμι η θυρα δι εμου αν τις εισελθη. σωθησεται· και εισελευ[σ]εται και εξελευσεται και νομην ευρ̣ησει· 10 ο κλεπτης ουκ ερχεται τι μη ι̣να κλεψη και θυση και απολεση· εγω ηλθον ινα ζωην εχωσιν και περισσοτερον εχωσιν· 11 εγω ειμι ο ποιμην ο καλος· ο ποιμην ο καλος. την ψυχην αυτου τιθησιν υπερ των προβατων· 12 ο μισθωτος και ουκ ω̣ν ποιμην ου ουκ εστιν τα προβατα τα ιδια. θεωρει τον λυκον ερχομενον και αφιησιν τα προβατα και φευγει· και ο λυκος αρπαζει αυτα και σκορπιζει 13 οτι μισθωτος εστιν και ου μελει αυτων περι των προβατων 14 εγω ειμι ο ποιμην ο καλος και γει


(29) Jn.10:14-29

[νωσκω] τ̣α εμα και γεινωσκουσι μ̣[ε] [τα] [ε]μα 15 [κα]θως γ̣εινωσκει με ο̣ [πατηρ] [καγω] γ̣ειν[ωσκω] [τ]ο̣ν π̣α̣τ̣ερα· [και] [την] [ψυχην] [μου] [τιθημ]ι υπερ των π̣[ροβατων] 16 [και] [αλλα] π̣ροβατα εχω α ου̣[κ] [εστιν] [εκ] [της] [αυλης] ταυτης̣· κ̣ακειν̣α δει μ̣[ε] [αγαγειν] [και] [της] φωνης μ̣ο̣υ ακ̣ο̣υσουσ[ιν] [και] [γενησον]ται μια πο̣ιμνη εις πο[ιμην] 17 [δια] [τουτο] με ο π̣ατηρ [αγα]π̣α οτι̣ [εγω] [τιθημι] [την] [ψυ]χ̣η̣ν ινα̣ [πα]λ̣ιν λα[βω] [αυτην] 18 [ουδεις] [αιρει] αυτην απ εμου α[λλ] [εγω] [τιθημι] [αυ]την απ εμαυτου· εξου̣σια̣ν̣ εχω̣ [θειναι] αυτην και εξουσιαν εχω παλιν λαβει̣[ν] [αυ]την· τα̣υτην τ[η]ν̣ εντολη̣ν ελαβον παρ̣[α] του π̣[ατρος] [μου] 19 σχισμα παλιν εγεν[ε]το̣ εν̣ [τοις] [ι]ο̣υ̣δαι̣[οις] δια το̣υ̣ς λογους τ[ου]του[ς] 20 [ελε]γον δε [πο]λλοι εξ̣ αυτων̣ [δαι]μονιο[ν] [ε]χ̣ει και μ[αινε]ται τι̣ α̣υτ[ου] [ακουετε] 21 [α]λ̣λοι ελεγ̣[ον] [ταυτα] [τα] [ρηματα] [ουκ] [εστιν] δαιμον̣[ιζο]μεν̣[ο]υ̣ [μη] [δαιμονιον] [δυνα]ται τυφλ̣[ω]ν οφθα[λμους] [ανοιξαι] 22 [εγενε]τ̣ο̣ τοτε τα̣ [ε]γκα[ινια] [εν] [τοις] [ιεροσολυ]μ̣οις χειμων̣ ην· 23 κα̣[ι] περιε̣π̣α̣τ̣ε̣ι̣ [ο] [ις̅] [εν] [τ]ω̣ ιερω εν τη στοα του σο̣λομω[νος] 24 ε̣κυκλωσαν ουν αυτον οι ιουδαι[οι] [κα]ι ε[λ]ε̣γ̣ο̣ν αυ̣[τω] ε̣ως πο̣τ̣ε̣ την ψυχη̣[ν] [η]μ[ων] α̣ιρεις [ει] [συ] [ει] [ο] [χς̅] [ειπε] [ημιν] π̣αρ̣η̣[σι]α̣ 25 απ̣εκρ̣[ιθη] α̣υ̣[τ]οις ο ις̅· ειπον [υ]μιν και ου πιστ̣[ε]υετ[ε] τα εργα α εγω ποιω εν τω ονοματι του πατρος μ̣ου ταυτα μαρτυρει περι εμου· 26 αλλα υ̣[μει]ς ου πιστευετε οτι ουκ εστε [ε]κ̣ τ̣ω̣[ν] [π]ρ̣ο̣βατω̣ν των εμων 27 τα π̣ροβ̣ατα τα εμα τη̣ς φω[ν]ης μου α[κ]ο̣υει καγω γεινω̣σ̣[κω] [αυ]τ̣α και α[κολου]θ̣[ο]υσ̣ι̣ν̣ [μοι] 28 κ̣α[γω] [διδ]ω̣μι αυ̣[τοις] [ζ]ω̣ην α[ιω]νιον [και] [ου] μ̣η απο[λω]ν̣τ̣α̣ι̣ εις τ̣ο̣ν αιωνα [και] [ο]υχ αρπα[σει] τ̣ις αυτα εκ̣ τ̣η̣ς χειρ[ος] [μο]υ· 29 ο πατηρ [μο]ι ος εδωκε̣[ν]


(30) Jn.10:29-11:2

[παν]τ̣ων μει[ζο]ν εστ̣ιν· κα[ι] [ουδεις] [δυν]α̣τ̣[α]ι̣ α̣ρ̣[πα 31 εβ̣αστ̣[ασ]α̣ν [παλιν] [λιθους] [ο]ι ιουδαιοι ι̣[να] λ̣[ιθασωσιν] [αυτον] 32 [απεκρ]ιθη αυτο̣ι̣ς̣ [ο] [ις̅] [πολλα] [εδειξα] [υ]μ̣ι̣ν̣ ε̣ργα καλα εκ του [πατρος] [μου] [δι]α π̣ο̣[ι]ον̣ α̣υ̣τ̣[ω]ν̣ εργ[ο]ν [εμε] [λιθαζετε] 33 απ̣ε̣κ̣[ρ]ι̣θ̣η̣σ̣[αν] αυ̣τ̣ω [οι] [ιουδαιοι] [περι] καλου̣ ε̣ρ̣γ̣ο̣υ̣ ο̣υ λι̣θ̣α̣[ζομεν] [σε] [αλλ]α περ[ι] [βλασ]φημε̣ι̣[ας] [και] [οτι] [συ] [ανθ]ρ̣ωπος ων π̣ο̣ιεις σε̣[αυτον] [θ]ν̣̅· 34 απ̣εκριθ̣η αυτοις ο ις̅ ου̣κ̣ [εστ]ι̣ν̣ γεγραμμεν̣ο̣ν̣ εν τω νομω υμων οτι̣ εγω ει̣π̣α̣ θ̣εοι ε̣σ̣τ̣ε̣ 35 ε̣ι εκεινους ε[ι]πε θεο[υς] [προς] [ους] [ο] λο̣γ̣ος του θυ̅ εγεν[ετ]ο̣ και̣ ο̣υ̣ [δυνα]τ̣α̣ι̣ [λυ]θ̣ηναι η γραφ[η] 36 ον ο πα[τηρ] [ηγ]ι[ασεν] και̣ απεστ̣[ει]λ̣εν εις τ[ον] [κοσ]μ̣ον [υμεις] [λεγετε] [οτι] [βλασ]φημεις [οτι] [ειπον] [υιο]ς̣ τ̣[ου] [θ]υ̣̅ ειμι· 37 ει [ου] [ποιω] [τα] [ερ]γα του π̣[α]τρος μου μ̣[η] [πιστευετε] μ̣οι· 38 ε[ι] δ̣ε ποιω κα̣[ν] ε̣μ̣ο̣ι̣ μη π̣ιστε̣υ̣ητε το̣ις εργ̣[οις] πιστ̣ευε̣τε ινα γνωτε και γειν̣[ω]σκητε οτι εν εμοι ο πατηρ κα[γω] εν τω π̣[α]τρι· 39 ε[ζητ]ο̣υν αυ̣τ̣[ο]ν̣ [παλιν] [πιασαι] [και] [εξη]λθεν ε[κ] τ̣ης̣ χειρος α̣υ̣[των] 40 [κ]α̣ι̣ απ[ηλθεν] [πα]λ̣ι̣ν περαν τ̣[ο]υ̣ ιορ̣[δ]ανου εις τ[ο]ν̣ τοπ[ον] οπου ην ιωαν̣[η]ς το π̣ρωτον βαπτιζων και εμεινεν εκει· 41 και πολλοι ηλθον προς αυτον και ελεγ̣[ο]ν οτι ιωαν̣νης μ̣εν σημε̣ι̣ο̣ν̣ [εποι]ησεν ουδεν· παντα δε οσα ε̣[ι]π̣εν ιωανν[η]ς̣ περι τουτου αληθ̣η̣ ην· 42 κα̣ι̣ π̣ο̣[λλοι] [επιστε]υ̣σ̣α̣ν̣ εις αυτον̣ εκε̣[ι] 1 ην δε̣ τ̣[ις] [ασθε]ν̣ω̣[ν] [λα]ζ̣αρ̣ος̣ [απο] [βη]θανεια̣[ς] [εκ] τ̣ης κωμ̣[η]ς μαρια̣[ς] [και] μαρθ̣α̣[ς] [τη]ς̣ αδελφης̣ α̣υ̣τη̣ς 2 η̣[ν] [δε] μαρια[μ] [η] [αλειψασα] τ̣ο̣ν κν̅ μυρ̣[ω] και εκμ[αξασα] [τους] π̣ο̣δας αυτου [ταις] θ̣ριξιν α[υτης] [ης] [ο] α̣δελφο̣ς λαζα̣[ρος]


(31) Jn.11:2-19

[η]σθενει· 3 α[πε]στειλαν ουν αι αδελ̣[φαι] [προς] [αυτ]ον λεγου̣σαι· κε̅· ιδε ον̣ φ̣[ιλεις] [ασθενε]ι· απεστειλαν ουν αι αδελφ̣[αι] [προς] [αυτο]ν 4 ακουσα[ς] δ̣ε ο ις̅ ειπεν [αυτη] [η] [ασθ]ενεια ουκ ε[στι]ν προς θ̣[αν]ατο̣[ν] [αλλ] [υ]π̣ερ της δοξ̣ης του θ̣υ̅ ινα δ̣[ο]ξασθη̣ ο̣ υς̅ [του] θ̣υ̅ δι αυτης· 5 ηγαπ̣α δε ο [ις̅] τ̣ην μαρ[θαν] [και] [της] α̣δελφης αυτης και τον λα̣ζα[ρο]ν̣ 6 ω̣ς̣ ο̣[υν] [ηκο]υ̣σεν ο̣τι ασθενει τοτε μεν [εμ]εινεν εν [ω] [ην] [το]πω δυο ημερας 7 ε[πει]τα μετα τ̣[ουτο] [λε]γει τοις μαθηταις [αγ]ω̣μεν εις τ̣[ην] [ιουδαι]α̣ν̣ παλιν 8 λεγου[σ]ιν [αυ]τω οι μαθ[ηται] [ραββ]ε̣ι νυν εζητο[υν] [σε] λ̣ιθασαι οι ι[ουδαιοι] [και] παλιν υπαγ̣[εις] [εκε]ι̣· 9 απεκριθ̣η ις̅ ου̣[χι] [δω]δεκα̣ [ωραι] [εισιν] [της] [η]μ̣ερας εαν τις πε̣[ρι]π̣ατη ε[ν] [τη] [ημερα] [ο]υ προσκοπτει οτ̣ι το φω̣ς του κ[οσμ]ου τουτου βλεπει 10 εαν δε τις περιπα[τη] εν τη νυκ̣τι προσκοπτει οτι το φως [ου]κ εστιν ε̣ν̣ αυτω 11 ταυτα ειπεν και με[τα] τ̣ουτο λε[γ]ει αυτοις [λαζαρο]ς η φιλος [ημ]ω̣ν̣ κ[εκο]ιμητα̣[ι] [αλλα] [π]ορευομαι [ινα] εξυπ[νισ]ω̣ αυτ[ο]ν̣ 12 ειπον ο̣υ̣ν οι μα̣θητ̣αι αυτω κ̣[ε̅] ει κεκοιμηται εγερθη̣σεται 13 ειρηκε[ι] [δε] [ο] ις̅ περι θανατου αυτου εκεινοι δε ε̣δοξαν περι τη̣ς̣ κοιμη̣σεως του υπνου λεγει· 14 τοτ̣[ε] [ο]υν ειπεν̣ αυτοις ο ις̅ παρρησια [λαζα]ρ̣ος απεθανεν 15 και χαιρω δι υμας [ινα] [πι]στευ[σ]η̣τ̣ε̣ οτι ουκ ημην ε[κει] [αλλα] [αγ]ωμεν πρ̣ος αυτον· 16 ειπεν ουν θωμας ο λ̣εγομενος διδυμος τοις συμμαθηταις αγωμεν και ημεις ινα απ̣ο̣θα[ν]ω̣μ̣εν με̣τ̣ α̣υ̣[του] 17 ε̣λθ̣ω[ν] [ο]υ̣ν̣ ο̣ [ι]ς̣̅ ευρεν αυ[το]ν̣ τεσ̣σ̣αρ̣α̣ς ηδη̣ ημερ̣ας εχοντα [εν] τ̣ω μνημειω̣ 18 η̣ν̣ δε [β]η̣θανια εγγυς των ιεροσολυ̣μ̣ων [ως] [α]π̣ο σταδιων δε̣καπεντε 19 πολλ̣οι δ̣[ε] [εκ] [τ]ω̣ν ι̣[ο]υ̣δ̣[α]ι̣ω̣ν εληλυ[θ]ει[σ]α̣ν̣ [προς] [τη]ν̣ μ̣[αρθα]ν και μαριαμ


(32) Jn.11:19-33

[ιν]α̣ παραμυθησων[ται] [αυ]τας πε[ρι] [το]υ̣ αδελφου· 20 η ουν μ̣[α]ρ̣θα ως η[κουσεν] ο̣τι ις̅ ερχεται υπηντη̣[σεν] [αυτ]ω̣ μαρια δε εν [τω] ο̣ικω ε[καθε]ζ̣ε̣τ̣[ο] 21 ειπεν ου̣[ν] η̣ μαρθα προς [τον] ι̣ν̣̅ κ̣[ε̅] ε̣ι̣ η̣ς̣ ω̣δ̣ε ο̣υ̣κ̣ αν απεθανεν̣ ο̣ [αδ]ελφο̣ς̣ μ̣ο̣υ 22 και ν̣υν̣ οιδα οτ̣ι ο̣σα εαν α̣ιτη̣[σ]η̣ το̣ν θ̣ν̣̅ δ̣[ω]σ̣ε̣ι̣ σ̣[οι] ο̣ θ̣ς̣̅ 23 λεγει̣ α̣υτη ο ις̅ αν̣[αστησεται] ο αδελφο̣ς σου 24 λ[ε]γ̣ε̣[ι] [αυτ]ω̣ μαρθα οιδα [ο]τι αναστη[σεται] [ε]ν̣ τη αναστασ̣ει εν τη̣ [εσχατη] [η]μερα· 25 [ε]ι̣πεν ουν αυ[τη] [ο] [ις̅] [εγω] ειμι η α[ν]α̣σ̣τασις και η [ζωη] [ο] [πισ]τευων [εις] [εμε] κ̣αν [αποθανη] [ζ]η̣σεται 26 και [πας] [ο] [ζ]ων κα̣[ι] [πι]στευων̣ ε̣ι̣ς εμε ου μ̣η̣ α[π]ο̣θ̣α̣ν̣η̣ ε̣ις τον αιω̣να π[ιστευ]εις του̣το 27 λεγει αυτω να̣ι̣ κε̅ εγω πεπιστε̣υκα οτι συ ει ο χς̅ ο υιος του θυ̅ ο εις τον κοσμο[ν] ερχομενος 28 και̣ τ̣ο̣υ̣τ̣ο ειπου[σ]α̣ απηλθεν και εφ[ωνησ]ε̣ν· μαριαμ̣ την αδε[λ]φην α̣υ̣τ̣η̣ς λα̣θ̣ρα ειπ̣[ουσα] [ο] δ̣ιδ[α]σκαλ̣[ο]ς παρεσ̣τιν κ̣α̣[ι] φ̣ω̣νει σε̣ 29 εκεινη δε ως ηκου̣[σ]ε̣ν ηγερθη̣ ταχυ̣ και η̣ρχετ̣[ο] π̣ρος αυτον 30 ουπ[ω] δε εληλυθει ο ις̅ εις την κωμην̣ [αλ]λ̣ ην ετι εν τω τοπω οπο̣υ υπη[ντησ]εν αυτω η μαρθα· 31 οι ουν ιουδ[αιοι] [οι] [ον]τες μετ αυτης εν τη ο̣ικια κ̣α̣ι̣ παρ̣αμ̣υ̣[θο]υμενοι αυτην ιδ̣ο̣ντες την μαριαμ· οτι ταχεως ανεσ̣τ̣η̣ και εξηλθεν και ηκολ̣ουθησαν αυτη δοξ[α]ζοντες̣ ο̣τι υπαγει εις το μνημε̣[ιο]ν ιν[α] [κλ]αυ̣ση̣ ε̣κει 32 η ουν μαριαμ· ω̣ς η̣λθεν οπου̣ [ην] ις̅ ιδουσα αυτον̣ επεσεν αυτου [προ]ς τους ποδας λεγ̣ουσα αυτω κε̅ ει ης̣ ωδε̣ ουκ αν μου απεθανεν̣ ο αδελφ[ο]ς̣ 33 ις̅ ου[ν] [ως] ιδεν αυτην [κλαιο]υσαν [και] [του]ς̣ συ[ν]ελ̣θοντας αυ[τη] [ιο]υδ̣[αιους] [κλ]α̣ι̣[ον


(33) Jn.11:33-48

τ]α̣ς εβρειμη̣σατο̣ τ[ω] [πν̅ι] [και] [ετα]ρ̣α̣ξ̣[εν] [εα]υ̣τον 34 και ειπεν π̣[ου] [τεθεικατε] αυτ[ον] [λεγ]ουσιν α[υ]τω κ̣[ε̅] [ερχου] [και] [ιδε] 35 [ε]δα[κ]ρ̣[υσεν] [ο] [ις̅] 36 [ελεγον] [ουν] [οι] [ιουδαιοι] [ι]δ̣ε π̣ως ε̣[φιλει] [αυτον] 37 [τινες] [δε] [εξ] αυτ̣[ω]ν [ει]πον̣ [ουκ] [εδυνατο] [ουτος] [ο] [αν]ο̣ιξας̣ τ̣ους ο̣[φθαλμους] [του] [τυφλου] π̣οιησ[αι] [ι]ν̣α κ[αι] [ουτος] [μη] [αποθανη] 38 [ι]ς̣̅ ουν πα[λιν] [ε]μ̣βρει[μωμενος] [εν] [εαυτ]ω ερχεται [εις] [το] [μνημειον] [ην] [δε] [σπη]λ̣αιον και [λιθος] [επεκειτο] [επ] [αυτω] 39 [λ]ε̣[γ]ει ο ις̅ αρα[τε] [τον] [λιθον] [λεγει] [αυ]τω η αδ̣ελφη τ̣ο̣υ̣ [τετελευτηκοτος] μ̣αρθα κε̅ η̣δη οζ[ει] [τετα]ρ̣[ταιος] [γαρ] [εστιν] 40 λ̣εγει [αυτη] [ο] ι̣ς̣̅ [ουκ] ε̣ιπον σοι ο̣[τι] [εαν] [πισ]τ̣ευσης̣ [οψη] [τ]η̣[ν] [δο]ξαν του θυ̅ 41 ηρα̣[ν] [ου]ν̣ τον λιθο[ν] [ο] δε ις̅ [ηρ]ε̣ν τους οφθ[αλ]μους ανω κ[αι] [ει]πεν· [πατερ] ευχαρ̣ι̣σ̣τ̣ω̣ σοι ο[τ]ι ηκο̣υ̣[σα]ς̣ μου 42 [εγω] [δε] [ηδειν] [οτι] [π]αντ̣οτε μο̣υ ακουεις [αλλα] [δια] [τον] [οχλον] [το]ν̣ περιεστωτα [ειπον] [ινα] [πιστευσωσι]ν̣ ο̣[τι] [σ]υ με α̣π̣ε[στειλας] 43 [και] [ταυτα] [ει]π̣ω̣[ν] [φω]νη μεγ̣α̣[λη] [εκραυγασεν] [λ]α̣ζαρε δε̣[υρο] εξω· 44 ε[ξηλθεν] [ο] [τεθνηκω]ς δεδεμεν[ο]ς̣ του̣[ς] [ποδας] [και] [τας] [χειρα]ς κηριαις και η οψις αυ̣[του] [σουδα]ρ̣ι̣ω πε̣ρ̣ι̣εδεδετο λεγει ις̅ αυ[τοις] λ̣υσατε αυτ̣ον και αφετε αυτον [υπα]γ̣ειν 45 πο[λ]λ̣οι ουν εκ των ιου̣δαι[ων] [οι] [ελθοντες] [προς] [την] μ̣α̣ρ̣[ιαμ] – 48 –


(34) Jn.11:48-12:3

[και] [το] [εθνος] 49 [εις] [δ]ε̣ τυς εξ αυτων κ̣αιφ[ας] [αρχιερευ]ς ων του ενιαυτου ε̣[κεινου] [ειπεν] [α]υ̣τοις υ̣μεις ουκ̣ ο[ιδατε] [ουδεν] 50 [ουδε] [λογιζεσθε] [οτι] σ̣[υ]μ[φερει] [υμιν] [ινα] [εις] [αν̅ος] [α]ποθαν[η] [υπερ] [του] [λαου] [και] [μη] [ολο]ν το ε̣θν̣ο̣[ς] [αποληται] 51 [τουτο] [δε] [α]φ εαυτου̣ [ουκ] [ειπεν] [αλλα] [αρχιερε]υ̣ς ων του εν[ιαυτου] [εκεινου] [επροφ]η̣τευσεν̣ [οτι] [εμελλεν] [ις̅] [αποθνη]σκειν υ̣[περ] [του] [εθνους] 52 [και] [ουχ] [υπερ] του εθ̣ν̣ους μο[νον] [αλλ] [ινα] [και] [τα] τεκνα του θυ̅ τ̣[α] [διεσκορπισμενα] σ̣υ̣ν̣α̣[γα]γ̣η εις ε̣ν̣ 53 [απ] [εκεινης] [ουν] [της] [ημε]ρ̣α̣ς εβ[ουλευσαν]τ̣ο̣ ι̣να̣ απ̣[ο]κ̣[τει]νωσι̣ν α̣υ̣[τον] 54 ο̣ ουν ις̅ ουκετι̣ [π]α̣ρρησια πε̣ρ̣[ιε]π̣ατει εν τοις ιο[υδαι]ο̣ι̣ς̣ αλ̣λα απ̣η̣λθεν εκε̣ι̣θ̣ε̣ν̣ εις̣ τη̣ν̣ χωρα̣ν εγ[γυς] [της] [ε]ρ̣[ημου] εις ε̣φραιμ· λ̣[εγομενην] [πολιν] [κα]κει εμ̣ε̣ι̣νεν̣ [μετα] [των] [μαθητων] 55 ην δε̣ [εγγυς] [το] [πασχα] [των] [ιουδαι]ων κα̣[ι] [ανε]β̣ησα[ν] [πολλοι] [εις] [ιεροσολ]υ̣μα [ε]κ̣ τη̣[ς] χωρα̣[ς] [προ] [του] [πασχα] ι̣να α[γ]ν̣ισωσιν εαυ[τους] 56 [εζητουν] ουν τον ιν̅ και ελεγ[ον] [μετ] [αλληλων] εν τω ι̣ερω εστηκ̣οτε̣[ς] [τι] [δοκει] υμιν οτι ου μη ελθ̣η εις την ε̣[ορ]τ̣[η]ν· 57 δεδωκεισαν̣ [δ]ε οι αρχιε̣[ρεις] [και] [οι] [φαρισαιοι] [εντο]λ̣α̣ς̣ ι̣ν̣[α] [εαν] – 3 – [οι]


(35) Jn.12:3-19

κ̣ια επ̣[ληρωθη] [ε]κ̣ της οσμης του μ̣[υ]ρ̣ου 4 λ[εγει] [ιο]υ̣δ̣ας̣ [ο] ι̣σ̣κα̣ρ̣ι̣ω̣τη̣ς [εις] των̣ [μα]θη̣των αυτ̣ου ο̣ μελλων αυτ̣ο̣ν̣ [πα]ρ̣αδιδοναι 5 δια τι τουτο το μυρον [ουκ] [επρ]αθη τριακοσ̣ιων δηναριων [και] [εδο]θη πτωχοι[ς] 6 ε̣[ι]π̣ε δε τουτο ουχ [οτι] [περι] [τ]ω̣ν πτ[ωχων] εμελεν αυτω [αλ]λ̣ οτι κλ̣[ε]π̣τη̣[ς] [ην] [και] τ̣ο γλωσσοκο[μ]ο̣ν̣ εχω̣ν̣ [τ]α βαλλομε̣ν̣[α] [ε]β̣ασταζεν· 7 [ει]πεν ουν [ο] ις̅ αφες αυτη̣ν ινα̣ ε̣ι̣ς̣ την [η]μεραν του ενταφιασμου μου [τηρησ]η̣ αυ̣το 8 τους̣ πτωχους γα̣[ρ] π̣αντο̣τ̣ε̣ [ε]χ̣ετε· 9 εγνω ουν οχλος πολυς εκ τ̣ων [ιουδ]αιων οτι εκει εστιν και ηλθον ου δι[α] τ̣ον ιν̅ μονον αλλ ινα και τον λαζα[ρον] ι̣δ̣ωσ[ιν] [ο]ν̣ ηγειρε̣ν̣ ε̣κ ν̣εκρων 10 ε[βου]λ̣ε̣υ̣[σαντο] [δε] [οι] [αρ]χιερεις ινα̣ [και] τ̣ον [λα]ζ̣αρον αποκτ̣[ει]νω[σιν] 11 [οτι] [πολλοι] δι [αυ]τον υπηγον̣ των̣ [ιουδαιων] [και] [επ]ι[σ]τευον ε̣ι̣ς τον̣ ιν̣̅ 12 τη [ε]π̣αυριον̣ [ο] [οχλος] [πο]λυς ο ελθω̣[ν] ε̣ι̣ς̣ τ̣η̣[ν] [ε]ορτην̣ [ακουσα]ν̣τες οτι ερχ̣εται ο ις̅ [ει]ς̣ ιεροσ[ολυμα] 13 [ελαβ]ο̣ν τα βαια των φοι[νικω]ν̣ και εξη̣λ̣θ̣[ο]ν εις υπαντησιν αυ[τω] [κ]α̣ι εκραυγ̣αζον ωσαννα ευλογημ[ε]ν̣ος ο ερχομ̣ενος εν ονοματι κυ̅ κα̣[ι] [ο] βασιλευς του ι̣η̅λ 14 ευρων δε ο ις̣̅ ο̣[ναρ]ιον εκα[θισε]ν̣ επ αυτο καθως̣ [εστιν] [γ]ε̣γραμμε[νον] 15 μη φοβου η θ̣[υγατηρ] σ̣ειων ιδου [ο] [βασι]λευς σου ερχεται κ[αθημενος] [επι] π̣ωλον ονου 16 ταυτα̣ [ουκ] [εγνωσαν] [α]υ̣του οι̣ μαθηται τ[ο] [πρωτον] αλλ οτ̣ε εδ̣ο̣[ξα]σθη ις̅ τοτε εμνησ̣θ̣[η]σαν οτι ταυ[τα] ην επ αυτω γεγραμμ̣[ε]ν̣α και ταυτ̣[α] [ε]π̣οιησα̣ν αυτω 17 εμαρ̣τυρει ουν ο οχλος ο ων με̣[τ] α̣υτου οτ[ε] τον λαζαρον εφωνησεν ε̣κ̣ τ̣ο̣υ μνη̣[μει]ου και ηγειρεν αυτον ε̣κ νεκρων 18 δια̣ τ̣[ο]υ̣τ̣[ο] υ̣πηντη̣σεν αυτω T οχλος οτι ηκου̣[σαν] τουτ̣[ο] [α]υ̣τον π̣[ε]ποιηκ̣ε̣ναι το̣ [σημ]ειον 19 [οι] [ουν] φαρισαιοι ει[παν] [προς] [εαυτους] [θεωρει]τ̣ε̣ ο̣τι ουκ


(36) Jn.12:19-33

[ω]φ̣ελειτε ουδεν ιδ[ε] [ο] [κοσμος] [οπι]σ̣ω α̣υ[τ]ο̣υ α̣π̣η̣[λθ]εν· 20 η̣σαν δε ελ̣λ̣[ην]ε̣ς τινες εκ των α̣ναβαινοντων̣ [ιν]α προσκυνησωσιν εν τη εορ̣τ[η] 21 [ου]τοι ουν προση̣λ̣θο̣ν φιλιππω [τω] απο βηθ̣σαιδ̣[α] [της] γ̣αλιλαιας̣ [και] [ηρω]των αυ̣τ̣ον [λεγοντες] κε̅ θ[ελο]μ̣[ε]ν̣ τον ιν̣̅ ι̣δ̣ε̣ι̣[ν] 22 ε̣[ρ]χ̣εται ο φι̣[λι]π̣πος και λ̣ε̣γ̣ε̣ι̣ [τ]ω̣ ανδρ̣ε̣α ερχε[τ]αι αν̣δρεας [και] φ̣ιλιππος κα̣ι̣ λ̣εγουσιν̣ τω ιη̅υ̣· 23 [ο] δε [ι]ς̣̅ αποκ[ρι]νεται αυτοις̣ λεγω̣ν· ε̣λη̣λ̣υθεν η̣ ωρα ινα δοξασθη [ο] υ̣ς̅ του αν̅ου· 24 α̣μην αμην λεγω υμιν [ε]α̣ν μη ο κοκκος του σιτου πε̣σ̣ων εις την γην α̣ποθα[νη] [α]υ̣τ̣ος μον[ος] [μ]ε̣ν̣ε̣ι̣ ε̣α̣ν δ̣[ε] [α]π̣ο̣θανη πο̣[λ]υ̣[ν] [καρπον] φ̣[ε]ρ̣[ε]ι̣ 25 ο φ[ιλων] [την] [ψ]υ̣χην̣ α̣υτου απολλυ̣ε̣[ι] [αυτη]ν̣ κ̣α̣[ι] [ο] [μ]ε̣ισω[ν] την ψυχην̣ [αυτου] ε̣ν τω κ̣[ο]σμω̣ τ̣[ο]υ̣τ̣ω̣ [ε]ις ζω[ην] [αιω]ν̣ιον φυ̣[λα]ξ̣ει αυτ̣[η]ν· 26 εαν εμοι̣ τ̣[ις] δ̣ι̣α̣κ̣[ον]η εμοι ακ̣ολουθειτω και οπου̣ [ειμι] [ε]γω εκει και ο διακονο̣[ς] ο εμος εστα̣[ι] ε̣αν τις εμο̣ι δι̣ακονη τιμησει αυτ̣ον ο πατηρ 27 νυν η ψυχη μου τετα̣[ρακ]ται και τι ειπω πατερ σωσον με̣ [εκ] [τ]η̣ς ωρας ταυτης α[1-2]α̣ δ̣ι̣α τουτο̣ η̣[λθον] [εις] την̣ ωραν τα[υτην] 28 [πατερ] δοξασον σου το ονομ̣[α] [ηλθεν] [ουν] φ̣ωνη εκ του ουραν[ου] [και] [ε]δ̣ο̣ξ̣α̣σ̣α̣ κ̣αι παλιν δ̣οξασω 29 ο [ουν] [ο]χ̣λος ο εστω[ς] και ακου[σας] ε̣λεγε̣[ν] [β]ροντην γεγονεναι αλ̣[λο]ι̣ ελεγον αγγ̣ε̣λος α̣υ̣τ̣ω λ̣ε̣λαληκ̣ε̣ν̣· 30 απεκριθη [κ]αι ειπεν [ι]ς̣̅ ου δ̣ι̣ εμε η φωνη αυτη γεγ̣ο̣νεν αλλα δ̣ι υμας 31 νυν κρισις εστιν του κοσμου τουτου νυν ο αρχω̣ν του κο[σ]μ̣ου τ̣ου̣[τ]ου ε̣κ̣β̣λ̣η̣θησεται εξ̣ω̣ 32 [καγ]ω εαν [υψω]θ̣ω εκ της γης παντα̣[ς] [ελκυ]σ̣ω π̣[ρος] [εμα]υ̣τον 33 τουτο δε ε̣[λεγεν] [σημαινων] [ποιω] [θα


(37) Jn.12:33-47

νατ]ω ημελλεν αποθνη̣[σκειν] 34 [απεκ]ρ̣ι̣[θη] [ο]υν αυτω ο οχλος ημ̣ε̣ι̣ς ηκουσαμεν [εκ] [το]υ̣ νομου οτι ο χς̅ μενει εις τον αι[ωνα] [κ]α̣ι πως λεγεις [σ]υ̣ δει υψωθηναι [τον] [υ]ιον του̣ α̣[νθρω]που· 35 ειπεν ουν [αυτ]οις ο ις̅ ετι μει[κρο]ν̣ χρονον το φως [ε]ν̣ υμιν εστιν̣ [περιπ]ατ[ειτ]ε̣ ω̣ς το φως ε̣χετε ινα μη σ[κοτια] [υ]μας̣ κ̣α̣τ̣α̣λ̣αβη κ̣αι ο περιπατων̣ [εν] [τη] [σ]κοτια [ο]υ̣[κ] ο̣ιδεν [π]ου υπαγει̣ 36 ως τ̣ο φ̣[ως] εχετε̣ πιστευε[τ]ε εις το φως̣ ινα υιοι φωτος γενη[σ]θ̣ε̣ ταυτ̣α̣ ε̣λαλ̣η̣σεν ο ις̅ και απελθων [εκ]ρ̣υβ[η] [α]π̣ α̣[υτ]ω̣ν 37 τοσ[αυ]τα δε αυτου σημ̣εια π̣[εποιηκοτος] [εμ]π̣ροσθεν αυτων [ο]υκ επιστ̣[8-9] 38 ινα ο λογος ησαιου του προφη̣[του] [πληρω]θη κε̅ τις επισ̣τευσεν τη̣ [α]κ̣οη η̣μων κ̣α̣ι̣ ο βραχιων κ̣υ̅ τινι απεκ̣αλυφθη̣ 39 δια του̣το ουκ ηδ̣υναντο πιστ[ε]υειν οτι παλιν ειπεν [η]σαιας 40 τετυφλ̣ωκεν αυτων τους ο[φθαλ]μ̣ους και επηρωσ̣εν αυτων την [καρδια]ν ινα μ[η] ιδωσι[ν] τ̣ο̣ις̣ οφ̣[θαλμοις] [και] νοησω̣[σιν] [τ]η καρδια [και] [σ]τ̣ραφω̣[σ]ι̣[ν] [και] ι̣ασομαι αυτους 41 ταυ̣τ̣α ειπεν ησαι[ας] οτι ειδεν την δοξαν αυτου και ε[λαλη]σ̣εν περι αυτου 42 ομω̣ς μεντοι και [εκ] [τ]ω̣ν αρχοντων πολλο̣ι επιστευσ̣αν ε̣[ις] α̣υτον αλλα δια τους φαρισαιους ουχ ω̣μολογουν ινα μη απ̣οσυναγω̣γοι γενωνται 43 ηγαπησαν γαρ την δοξαν τω[ν] α̣νθρωπων μαλλον ηπερ την δ̣οξα̣[ν] του θυ̅· 44 ις̅ δε εκραξεν και ειπεν ο πιστε[υ]ων εις εμε ου πιστ̣ευει εις εμε αλλα εις τον πεμψαντα με 45 και ο θεωρων εμε θεωρει τον πεμψαντα με 46 εγω φως ε̣[ι]ς τον κοσμο̣ν̣ εληλυθα ινα πας ο π̣ιστευων εις εμε εν τη [σ]κ̣οτια μ̣[η] [μεινη] 47 και εαν τις μου ακουση [των] [ρ]η̣μ̣[ατων] και μη φυλαξη εγω ου̣ [κρι]νω α̣υ̣το̣ν̣ ου γαρ ηλθον ινα κ̣[ρινω] τ̣ον κο̣σ̣μο̣ν̣


(38) Jn.12:37-13:10

α̣[λλ] [ινα] [σωσω] [το]ν̣ κοσμον· 48 ο αθετων ε̣με και μη λαμβ̣α̣νων τα ρημ̣ατα μου εχε̣[ι] τον κ̣ρεινοντα αυτον ο λογος ο̣[ν] ε̣[λα]λ̣ησ̣[α] εκε̣ι̣ν̣ος [κρ]ι̣νει αυ̣τον εν τ̣[η] [εσ]χατη ημε̣ρα̣ 49 ο̣[τι] [εγω] ε̣ξ̣ ε̣μ̣αυτ̣ο̣[υ] [ουκ] [ε]λ̣αλησα αλλ ο π[εμψας] [με] πατηρ αυτ̣[ος] μοι εντολη[ν] εδω̣[κεν] [τι] [ει]πω και τι λαλησω 50 και οιδα οτι̣ [η] [εντολ]η̣ [αυ]του ζω̣η [αι]ωνιον εστιν α [ουν] [εγω] [λα]λ̣ω κα̣θως ε̣ι̣ρηκε̣ν μοι ο π[ατ]η̣ρ̣ ο̣[υ]τ̣ω̣ς̣ λαλω̣ 1 [προ] δε [τ]ης εορτης τ̣[ο]υ̣ π̣α̣[σ]χ̣α̣ ει[δως] ο ις̅ οτι̣ [η]λθεν αυτου η̣ ω̣ρ̣α ι̣[ν]α̣ μ̣[ετα]βη εκ το̣υ κοσμ̣[ου] τουτ̣[ου] π̣ρ̣ο[ς] [τον] πατερα αγαπησ̣[α]ς̣ τ̣[ο]υ̣[ς] [ιδιους] [τους] εν̣ τω κοσμω̣ [εις] [τελος] [ηγαπ]η̣σεν αυτους 2 και δε̣ι̣[πνου] [γινομε]νου του διαβολου ηδη̣ [βεβλ]η̣κ̣[οτος] [ε]ι̣ς την καρ̣δια̣ν ινα παρ̣[αδοι] [αυτο]ν̣ ιουδας σιμω̣νο̣ς ικσαρι[ωτου] 3 [ει]δ̣ως οτι παντα δεδ̣ω̣κεν αυ[τω] [εις] [τ]ας χειρας ο πρ̅ [κ]α̣ι οτ̣[ι] α̣[πο] [θυ̅] [εξηλθε]ν και προς το̣ν̣ θ̣ν̣̅ [υ]π̣α̣γ̣[ει] 4 [εγειρεται] [εκ] του δειπν̣[ου] [και] [τιθησιν] [τα] [ιματια] κ̣[α]ι̣ λ̣α̣βων λ[εντιον] διεζωσατ̣[ο] [ε]α̣υ̣τ̣ον 5 ειτα β̣α̣[λλει] υ̣δω[ρ] ει̣ς τον νιπτ̣η̣ρα και ηρξατο νιπτειν̣ τ[ο]υς ποδας τ̣[ω]ν μαθητων και εκμα̣[σ]σειν τω λεντ̣[ι]ω ω ην διεζωσμενο̣[ς] 6 ερχεται ουν π̣ρος σιμωνα πετρον λεγει αυτω κε̅· σ̣υ̣ μου νιπτεις τους π[ο]δας 7 απεκ̣ριθη̣ ι̣ς̅ και ειπεν αυτω ο εγ̣ω π̣οιω συ ουκ οιδ̣ας αρτι γνωση δε μετα τ̣α̣υ̣τα· 8 λεγει α̣υτω πετρος ο̣[υ] μη νιψης μου τους ποδας̣ εις τ̣ον α̣ιων̣α απε[κ]ρ̣ι̣θη̣ ις̅ αυτω εα̣ν μ̣η̣ ν̣[ι]ψ̣ω̣ σ̣ε̣ ουκ εχ̣[ε]ι̣ς μ̣ερος με̣τ̣ ε̣μο̣υ̣ 9 λ̣ε̣γ̣ει αυ̣τ̣ω σιμ̣ω̣ν̣ πετρος κ[ε̅] μ̣η̣ το̣[υ]ς̣ ποδας μ̣[ο]υ μ̣ο̣[ν]ον αλλα κ̣α̣ι̣ τ̣α̣ς̣ χ̣ειρα̣[ς] και̣ τ̣η̣[ν] [κεφα]λ̣ην 10 λ[εγ]ει̣ αυτω ις̅ ο̣ λ̣ελ̣ο̣υ̣[μ]ε[νος] [ου]κ εχ̣[ει] [χ]ρ̣ειαν η τους ποδας νι[ψ]α̣σ̣θαι αλλ̣ [εστ]ιν καθαρος ολ̣ος και υ[μ]ε̣ι̣ς̣ καθ̣αρο̣[ι] [εστε] αλλ ουχι παντε̣ς̣


(39) Jn. 14:8-25

8 – [η]μιν· 9 λεγει αυτω ο̣ ι̣[ς̅] [τοσο]υ̣τον χρονον μεθ υμων ειμι και ουκ εγνωκας μ̣[ε] φιλιππε ο εωρακως εμε εωρακεν και τον πατ̣[ε]ρ̣α πως συ λεγεις δειξον ημιν τον πατερα 10 ου [π]ι̣σ̣τευεις οτι εγω εν τω πατρι και ο πατ̣[ηρ] [εν] ε̣μοι εστιν τ[α] ρ̣ημ̣ατα α εγω λεγω υμ̣[ιν] [α]π̣ εμαυτου ου λαλω̣ ο δε̣ πατη̣ρ̣ εν ε̣μ̣οι μ̣[ενων] π̣οιει τα εργα αυτο̣ς̣ 11 πισ̣τευετε μοι οτι [εγω] [εν] [τ]ω πρ̅ι και ο πρ̅ εν εμοι ει δε μη δια τα̣ [εργα] [αυτ]ου πιστευετε· 12 αμην αμην λεγω υμι̣ν̣ ο πι[σ]τευων εις εμε τα εργα α εγω ποιω κακειν̣[ο]ς ποιησει και μειζονα τουτων ποι̣η̣σει οτ[ι] [ε]γω προς τον πρ̅α πορευσομαι 13 και ο [τ]ι αν αιτ̣[ητε] ε̣ν τω ονοματι μου τουτο ποι[η]σ̣ω ινα̣ [δοξασθη] [ο] [π]ρ̣̅ εν τω υιω 14 εαν τι αιτ[ησητε] [με] [εν] [τω] [ο]ν̣οματι μου τουτο ποιησ[ω] 15 [εαν] [αγαπατε] μ̣ε τας εντολας τας εμας τηρ̣η̣[ση]τ̣ε 16 κ̣[αγω] ερωτησω τον πρ̅α και αλλον παρακλη̣τ̣ο̣ν δωσει υ̣μιν ινα μεθ υμων̣ ε̣ις τον αιωνα η 17 το πν̅α της αληθειας ο ο κοσμ̣ος ου δυ[ν]α̣ται λαβειν οτι ου θεωρε̣ι αυτο ο̣[υ]δε γεινω̣σκει υμεις γε̣ι̣ν̣ωσκετε αυτο οτ[ι] παρ υμιν μενει κα̣[ι] [εν] [υμιν] [εσται] 18 [ουκ] [αφησω] υμ̣[α]ς ορφανου̣[ς] [ερχομαι] π̣ρος υμ̣[ας] 19 ε̣τι μεικρον̣ [κ]α̣ι ο κοσμος με [ο]υκετι θεωρει υ̣μεις δε θεωρειτε με̣ οτι ζ̣ω εγω και υμε̣ι̣[ς] ζησετε 20 εν εκεινη τη ημε̣ρα υμεις γνω[σ]ε̣σθε οτι εγω εν τω πρ̅ι μου και υμεις εν εμοι καγω εν υμιν 21 ο εχων τας ε̣ν̣τολας μου και τ̣ηρων αυτας εκεινος εστι̣ν̣ ο αγαπων με [ο] [δ]ε αγαπων με τηρηθησετα[ι] υ̣πο του πατρος μου καγω αγαπησω αυτον κ̣[αι] ε̣μ̣φανισω αυτω ε̣μαυτον· 22 λεγει αυτω ιο̣[υ]δας ουχ ισκαρ̣ιωτης κε̅· τι γεγονεν οτι [η]μ̣ι̣ν μελλεις ενφανιζειν σεαυτον και ουχι τω κοσμω 23 απεκριθη ις̅ και ειπεν αυτω εαν τις αγαπα με τον λογον μου τηρησει και ο̣ πατηρ μ̣ου αγαπησει αυτον κ̣αι π̣[ρ]ο̣ς α̣υτον ελευσομεθα κ̣α̣ι̣ μονην παρ̣ [αυτω] [π]ο̣ιησομ̣ε̣θα· 24 ο μη αγαπων με τ̣[ους] [λο]γου̣ς̣ [μου] ο̣υ τηρει και ο λογος ον ακου̣ετε ουκ ε̣[στ]ι̣ν εμος αλλα του πεμψ̣[α]ν̣τος με πα̣[τρ]ος· 25 ταυτα λελαληκα υμ̣ιν παρ υμιν [μεν]ω̣ν 26 ο δε παρακλητος


(40) Jn.14:26-31, 15:1-10

το π̣ν̅α το αγιον ο πε̣[μψει] [ο] [πατ]η̣ρ̣ [ε]ν̣ τ̣ω̣ ονο̣μ̣α̣τι μου εκ[εινος] υ̣μας̣ διδαξε̣ι παντα και υπομνησε[ι] υμας̣ π̣α̣ν̣τα α [ει]π̣ο̣ν̣ υ̣μιν 27 ε̣ιρη̣ν̣ην αφ[ι]η̣μι̣ [υμιν] [ει]ρη̣ν̣η̣[ν] [την] [ε]μην δι̣[δ]ω̣μ̣[ι] [υμιν] [ου] [κα]θ̣ως ο κ̣[οσμος] διδωσ̣ιν̣ [εγω] [διδω]μι υμιν μη ταρασ[σε]σθω υμ[ων] [η] [καρδια] μ̣η̣δ̣ε δειλιατε 28 [η]κουσατ̣[ε] [οτι] [εγω] [ειπο]ν̣ υ̣μ̣ιν υπαγω̣ [και] ερ̣χ̣ομα̣[ι] π̣[ρος] [υμας] [ε]ι̣ η̣γαπατε με ε[χαρητε] αν ο[τ]ι̣ [πορευομαι] πρ̣ος τον π̣ρ̅α μ̣[ου] [οτι] [ο] π̣α̣τ[ηρ] [με]ι̣ζω[ν] μ̣ο[υ] εστ̣ι̣[ν] 29 και ν[υν] [ειρηκ]α̣ [υ]μ̣ι̣ν̣ πρ̣ιν γενεσθαι ι[ν]α̣ οταν̣ [γενηται] [πιστευσ]ητε 30 ου[κε]τ̣ι πολ̣λ̣α̣ λαλ̣η̣σ̣[ω] [μεθ] [υμων] [ερ]χεται γ̣[αρ] ο̣ τ̣ο̣υ κ̣[οσ]μου̣ α̣[ρχων] κ̣[αι] [εν] [εμοι] [ο]υ̣κ̣ ε̣χ̣ε̣[ι] [ο]υδεν 31 αλλ̣α̣ ιν̣[α] [γνω] ο κο[σμος] [οτι] [αγαπω] τ̣ον πρ̅α και καθ̣ω̣[ς] [εν]τολη̣[ν] [εδωκεν] [μοι] [ο] π̣ατηρ ουτως π̣[οι]ω· εγειρεσ̣[θε] [αγωμεν] [ε]ν̣[τ]ε̣υθεν 1 εγω ειμ̣ι η αμπε̣[λος] [η] [αληθ]ινη και ο πατηρ μ̣[ου] ο γεωρ̣γος̣ [εστιν] 2 [πα]ν κλημα εν εμοι μη φερον καρ[πον] [αιρε]ι αυ̣το και π̣αν το κα̣ρ̣π̣ο̣ν φερον καθα̣ι̣ρ̣[ει] [αυτο] [ινα] π̣λ̣ειο̣να̣ καρ̣π̣ο̣ν φ̣ερη 3 ηδη υ[μεις] [καθαροι] [ε]σ̣τε δ[ι]α̣ τ̣ο[ν] [λ]ο̣[γο]ν ον λελα[ληκα] [υμιν] 4 [μεινατε] [εν] [εμοι] [καγω] [εν] [υ]μιν· κ̣αθ̣ω̣[ς] [το] κλ̣η̣μ̣[α] [ου] [δυνατα]ι̣ κα̣ρ̣πον φερειν [αφ] εα̣υτου εαν μ[η] [με]νη εν τη̣ αμπ̣ελω ο̣υ̣τως ουδε υμε̣[ις] εαν μη εν εμοι με[νη]τε· 5 εγω ειμι η α̣[μ]πελος υμεις τα κλη̣μ̣ατα ο μενων ε[ν] [ε]μοι καγω εν α̣υτω ο̣υτο̣ς φερει κα̣ρπ̣[ον] πολ̣υν οτι χωρεις [ε]μ̣ου ου δυνασθ[ε] [ποι]ειν ουδε εν· 6 εαν μ̣η̣ τ̣ις μ̣ενη εν εμ[οι] [ε]βληθ̣η εξω ως τ̣ο κ̣λ̣ημα και εξηρα[νθη] κα̣[ι] [συνα]γ̣ο̣υ̣σ̣ιν̣ αυτα και εις το πυ̣[ρ] [βαλλου]σι κ̣[αι] [καιε]τ̣αι 7 ε̣αν μεινητε εν εμ[οι] [και] τ[α] [ρη]μ̣ατ̣α μ̣ου εν̣ υμιν μεινη. ο̣ ε̣α̣[ν] [θε]λ̣[ητε] α̣ι̣τ̣[η]σ̣ασθε κ̣[α]ι γεν̣ησετα̣ι υ̣[μιν] 8 εν̣ τ̣[ουτ]ω̣ εδ̣[οξασθ]η ο πατη[ρ] [μου] [ινα] [καρπον] [πο]λ̣[υν] φ̣ερητε κα̣[ι] [γενησθε] εμοι μ̣αθηται 9 κ̣[αθ]ω̣ς ηγαπη̣[σεν] [με] [ο] [πρ̅] καγω̣ υ̣μας ηγ̣απ̣[η]σ̣α̣ μ̣ε̣ιν[ατε] [εν] [τη] αγ̣απη τη εμη· 10 ε̣[αν] [τ]α̣ς εντολ[ας] [μου] [τη]ρησητε μεν̣[ε]ι̣τ̣[ε] [ε]ν̣ τη αγαπη̣ [μου] [κα]θως εγω του [πατρος] τας̣ ε̣ντ̣ολα̣[ς] [τετηρηκα] –
Return to Top

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!